Používáte potravinové doplňky

| Autor: Petr Fořt RNDr. ,CSc | Rubrika: Trendy

Člověk je schopen přežít zcela nefyziologický způsob vlastní výživy. Jde o to, za jakou cenu. Konečně i o tom je výstava "Zdraví ničím nenahradíš".

Perspektiva využití potravinových doplňků a funkčních
potravin pro zdraví


Název dostatečně nezdůrazňuje nepříznivou aktuální situaci ve výživě
populace o jejíchž následcích lze bez nadsázky hovořit jako o jednom velkém
experimentu s nedozírnými následky. Neodpustím si přirovnání konstatováním, že
jsem již mnohokrát v duchu uvažoval o tom, že nejen hmyz přežije všechno, zdá se
totiž, že dokonce i člověk je schopen přežít zcela nefyziologický způsob vlastní
výživy. Jde o to, za jakou cenu. Konečně i o tom je výstava "Zdraví ničím
nenahradíš".
Moderní doba naštěstí umožňuje moderní řešení. V oblasti výživy je možné
hledat cestu v použití nových druhů potravin a zcela nedostatečnou úroveň základní
výživy řešit použitím nutričních doplňků.

Argumentace pro nezbytnost zásadního rozšíření použití potravin pro "zvláštní
výživu" (dříve potravní doplňky, nyní také "nutraceutika" - v dalším
textu uvedeny jen zkratkou NUTR) a funkčních potravin (definovaných jako základní
potraviny obohacené o různé ve výživě nedostatkové látky - dalším textu uvedeny
jen zkratkou FP) je postavena na nezvratných faktech :


  1. nevhodné výživové zvyklosti

  Jsou zakořeněny u většiny populace a následně vyvolávají deficit řady esenciálních,
  pro zdraví nezbytných látek. Ani všeobecný nadbytek energie nezajistí jejich
  dostatečný příjem - kromě toho důsledkem přejídání je řada zdravotních problémů

 2. nutné technologické zpracování surovin při výrobě potravin, nesprávné
  skladování a prodej a následné kuchyňské zpracování vede k významné ztrátě
  celé řady nutných živin

  Nejenom to - dochází k zásadnímu poklesu obsahu esenciálních látek, neodborný
  prodej a skladování a nevhodná kuchyňská úprava zvyšuje hygienické riziko. Jsou
  používána některá potencionálně riziková aditiva a konzervancia. Seznam deficitních
  látek se stále rozšiřuje díky výzkumu

 3. stále rostoucí použití farmak

  Převážná většina z nich způsobuje zhoršení vstřebatelnosti esenciálních látek,
  některé jsou příčinou vzestupu tělesné hmotnosti�..

 4. zhoršující se životní prostředí prokazatelně zvyšuje požadavky organismu
  na množství specifických ve výživě původně přirozeně přítomných ochranných
  látek

  Ty nejsou v běžné výživě obsaženy ani v základním nutném množství

 5. naprosto tragický je stav využití specificky definované výživy, podceňuje se
  efektivita konzumace NUTR a FP a to jak v prevenci tak v podpoře terapie

  Ve většině západních zemí je jejich použití v prevenci značně rozšířenou
  praxí. Ani klinická dietologie spolupracující s ostatními lékařskými obory není
  popelkou tak jako u nás


 


Bližší popis a důkazy podporující uvedená tvrzení jsou na tomto místě zbytečné
- je možné je brát jako fakt. Bez zajímavosti však není popis příčin nedostatečného
využití NUTR a FP : • A/ neexistuje jednotný názor legislativních orgánů na jejich schvalování

 • B/ cena - v řadě případů uměle zvyšovaná

 • C/ nedostatečná osvěta motivující jejich použití

 • D/ nedostatečná nabídka FP v důsledku nezájmu spotřebitelů

 • E/ lobby farmaceutických výrobců brání volnému prodeji NUTR a FP tlakem na zpřísnění
  legislativy jejich schvalování do oběhu-výrobci jsou nuceni k nekonkrétním popisům
  účinnosti a k doporučování podprahových dávek

 • F/ veřejnost je matena nekorektními nedostatečně fundovanými vyjádřeními některých
  odborníků ve smyslu zbytečnosti použití obou skupin výrobků

  Zcela mylné a ve svém důsledku zdraví poškozující je tvrzení, že "pestrá
  smíšená strava" je naprosto dostatečným zdrojem všech nezbytných živin a
  esenciálních látek

 • G/ mnoho výrobců tzv. "módních" potravin ( sladkosti a fast food )
  zneužívá nedostatečné výživové znalosti populace a intenzivně podporuje prodej
  těchto vrcholně neracionálních potravin přičemž cíleně šíří desinformace ve
  formě agresivní neetické reklamy


 


Na tomto místě není možné předložit koncepci řešení


Formulace návrhů na řešení uvedených problémů může být postavena pouze na
rozsáhlém odborném rozhledu. Ťzce zaměřený specialista nedokáže uvést do praxe
vlastní poznatky. Pokud je nucen k reálným doporučením, uchyluje se k formálním frázím.
To považuji za základní problém odborného přístupu.

Mnohaletá praxe sportovního fyziologa a poradce pro výživu profesionálních sportovců
a v současnosti i "terénního dietologa" a producenta NUTR a FP mne utvrdila v
přesvědčení, že výsledky základního výzkumu a populačních studií nejsou v
dostatečném rozsahu a tím méně pak účinně prezentovány odborné i laické veřejnosti.
O realizaci ani nemluvě. Důsledkem jsou nekonkrétní a alibistická vyjádření a laxní
přístup lékařské veřejnosti k případné realizaci, zdůvodňovaný "vědeckou
skepsí". Nelze se divit, že většina lékařů má negativní přístup k použití
NUTR a FP v prevenci a v podpoře léčby. Na tomto místě se zdržím hlubšího komentáře
příčin tohoto stavu.

V této souvislosti vyniknou následující reálné situace. "Bojujeme" proti
kouření a přitom jsou na trhu cigarety. Naopak naše výživa nás nechává chladnými
- na bůčku nebo majonéze není uvedeno " pozor - škodí zdraví" ani
"nevhodné pro děti"�Komické je, že na musli tyčinkách musí být uvedeno
nevhodné pro děti do tří let !! Někteří kolegové dělají veřejnosti medvědí
službu svými prohlášeními : ( cituji ) "žádná potravina není nezdravá je-li
konzumována v přiměřené míře" ). Z mého pohledu jde o vrcholnou demagogii. Vždyň
kdo si troufne definovat onu " přiměřenou míru "?

Zhoršující se zdravotní stav populace je alarmující�.

Vzpomínám na celou řadu návrhů na řešení - od socialisticky velkohubých, nikdy
neuvedených do praxe, až po "klausovsky tržní", ale stejně tak neplodné.
Investice do programů zdravotní ( výživové ) osvěty jsou ekonomicky velmi náročné
a přestože by se po určité době vrátily, což prokázaly programy realizované v některých
rozvinutých státech, nelze očekávat změnu státního přístupu. Zdraví se stává
byznysem a pak je z tohoto pohledu absurdní, že přestože NUTR a FP jsou předmětem
volného prodeje nehrazeného ( v převážné většině případů ) zdravotními pojišňovnami,
jejich odborné aplikaci se lékařská veřejnost vyhýbá.

V této situaci nezbývá než neustále zdůrazňovat, že každý se musí o své zdraví
starat sám. Nikoliv však až když je pozdě. Nelze se vědomě poškozovat a spoléhat
na to, že lékaři mne vyléčí a pojišňovna to zaplatí. Mimochodem, jak k tomu přijdou
ti zdraví ? Na druhé straně - na této výstavě se pohybujeme v oblasti zdravotního
poškození jehož příčiny jsou buď vrozené nebo vyvolané nejasnými vnějšími
vlivy. Do jaké míry je možné hovořit o dědičnosti a do jaké o působení vnějších
faktorů ? Lze vůbec hovořit o "zdravém" člověku ? Nejsme pouze tvory
"přežívajícími" za cenu obrovských nákladů do léků ?

Lze předpokládat, že růst informací nepřispěje k definitivnímu řešení - spíše
naopak - způsobí názorový chaos. Stačí jednoduchý příklad : v případě umělých
sladidel se dříve opěvovaný sacharin je ve světle poznání a dlouhodobé praxe stal
nežádoucím. Zdá se, že nebude dlouho trvat a stejně dopadne aspartam. Jako jiný příklad
- tentokrát z oblasti základních potravin poslouží - máslo. To bylo nebo spíše stále
ještě je považováno za potravinu značně rizikovou. Přibližně před dvěma roky se
z ničeho nic začali hlasitě prezentovat jeho vášniví obhájci - jistě nepřekvapí,
že to jsou výrobci. Nelze se divit - roste konzumace margarínů a mléčný tuk zůstává
nevyužit. Šikovný odborník snadno zdůrazní, že margaríny byly původně
neplnohodnotnými, ne-li doslova zdravotně rizikovými potravinami, a ani dnes ještě
nejsou absolutně ideální.

V uvedeném smyslu považuji za prioritní v odborných kruzích diskutovat o tom, jak
zajistit prevenci a zhodnotit, kdy a jak se nevhodný způsob výživy promítne do
kvality zdraví. Následně je nutné zpracovat a především široce publikovat konkrétní
a přitom dostatečně alarmující fakta snadno pochopitelná laickou veřejností. Nadešla
doba, kdy je možné nebo spíše nutné ve stále širším měřítku využívat možnosti
nabízené použitím NUTR a FP.


 


Diskutujme nejprve některé aspekty FP :

1. Nejsou dostatečně zpracována legislativní pravidla pro definici FP především v
tom ohledu, že je nutné zamezit prodeji těch FP, které však současně nevyhovují požadavkům
na racionální potravinu.

Dovedu si docela dobře představit pro většinu české populace velmi "funkční"
párky�.( i když v podstatě sojový "párek" s přídavkem beta-glukanu a
hydrolyzované želatiny či inulinu by nebyl až tak neracionální ). Podstatné je, že
ve veřejnosti není pojem FP téměř znám, přestože již nyní je na trhu celá řada
potravin, které lze bez rozpaků za FP prohlásit.

2. Pokud FP existují již nyní, v nejbližší budoucnosti bude díky neuvěřitelnému
rozvoji technologií a odborných znalostí možno produkovat značně rozsáhlý
sortiment FP a v ještě delším horizontu lze očekávat, že většina potravin bude mít
charakter FP.

Pokud k tomu má dojít, musí se zabránit legalizaci nereálného požadavku některých
odborníků a legislativních pracovníků o nezvratném průkazu "výživových
tvrzení" uvedených na etiketách FP - v takovém případě by většina výrobců
nebyla ekonomicky dostatečně silná takovýto složitý a časově náročný proces
financovat a ztratila by zájem. Na druhé straně skutečně nezbývá nic jiného než
se velmi vážně zabývat vývojem nových forem potravin. Včetně oněch zatím tak
kontroverzních GM ( geneticky modifikovaných ). Kdo sleduje světové potravinářství,
ví, že vývoj skutečně pokračuje.

ZDE je nejdůležitější argument pro použití a vývoj nových FP :

FP jsou doslova jedinou možností jak řešit výživu osob postižených metabolickými
onemocněními vrozenými nebo i získanými, včetně potravinových nesnášenlivostí a
alergií.

Jak přistoupit k problému použití NUTR ?

Situace okolo NUTR je komplikovanější než v případě FP. Jsou to produkty velmi
specifické. S ohledem na delší dobu přítomnosti některých z NUTR na trhu jsou veřejnosti
daleko více známy a jsou také poměrně široce používány. Sortiment v průběhu
posledních několika let zásadním způsobem vzrostl v důsledku využívání nových
objevů, avšak prodejnost nových, mnohdy skutečně revolučních NUTR příliš nestoupá
s ohledem na nedostatečné znalosti ve veřejnosti a na jejich vysokou cenu. Dalším
zcela zásadním důvodem je podle mého názoru něco zcela jiného - podceňování
prevence vyplývající z toho, že si lidé neváží svého zdraví. Až v případě
nemoci se začínají zajímat o možnosti využití NUTR.

Tyto vysoce specifické produkty je obtížné zařadit - nejsou to léky, ale již to
nejsou FP. Nelze však popřít, že se NUTR často jako léky chovají. A přitom mají
jednu zásadní výhodu - pokud "nezaberou", v převážné většině případů
neuškodí. Nyní jde především o to, kde je ona míra, při níž jsou ještě volně
prodejné. Ačkoliv jsem producentem NUTR, byl bych neobjektivní kdybych nepřipustil, že
s postupem doby jejich použití je možné očekávat některé negativní důsledky v případě,
že budou chronicky předávkovávány. Zatím takové stavy nebyly popsány a toto riziko
je v porovnání s léky minimální.

Je potěšitelné, že řada specialistů včetně "legislativců" má pozitivní
vztah k NUTR a podporuje jejich zachování jako samostatné kategorie - to umožní
jejich bezproblémový volný prodej, byň často jen v lékárnách. Prokazatelný příznivý
efekt NUTR je kromě toho možné využít nejen v prevenci, ale také ve specifických
postupech podpory léčby většiny známých onemocnění ! Těší mne, že se nedávno
- u nás jako naprostá novinka - zasadila o použití NUTR speciální Nadace, opírající
se o renomé světového výrobce (firma ROCHE) a o světové odborné autority.

Jako autor a realizátor vlastních produktů NUTR a FP bych na tomto místě mohl
prezentovat praktické výsledky jejich použití (stejně jako i produktů několika jiných
firem). Z obsahových důvodů to není možné, postačí konstatování, že výsledky
souhlasí s řadou prací publikovaných známými světovými odborníky.

Na druhé straně nelze nevidět záměrné nadsazování účinků nebo dokonce uvádění
nesprávných indikací použití NUTR a FP ze strany jejich výrobců. Paradoxní je, že
seriózní výrobci se dostávají do obtíží v průběhu schvalovacího procesu na rozdíl
od neseriózních výrobců a dovozců, kteří se schvalováním nezatěžují nebo porušují
i ty nejzákladnější požadavky legislativy.

Perspektiva FP

V prvé řadě vyslovím přesvědčení, že nezůstaneme pozadu v použití FP, které
se nyní značně etablují na americkém a japonském trhu.

Zásadní zdravotní prospěch budou mít uživatelé konzumací potravin obohacených o
částečně stravitelnou vlákninu, vynikající je kombinace inulinu a beta-glukanu s
vybranými kmeny bakterií, především Bifidobakteria. Uplatní se i samotný sušený
jogurtový prášek jako jedna z komponent dětské výživy.

Vynikající FP jsou Musli tyčinky. Jejich obliba v ČR je obrovská což je naše
specifikum, které je nutné využít. V podstatě všechny tyčinky jsou především
dobrým zdrojem vlákniny. Tato komodita je však současně vynikajícím "nosičem"
pro fortifikaci funkčními přísadami počínaje vitamíny, včetně nedostatkové
kyseliny listové, dusíkatými nebílkovinovými sloučeninami, lecitinem,
aminokyselinami a podobně. Jejich výhodou je také relativně nižší obsah tuku a především
TMK v porovnání se sušenkami a čokoládovými tyčinkami.

Významné jsou FP obohacené o fosfolipidy, z nichž známý je především lecitin. Již
se vyrábějí FP ve formě nápoje s lecitinem ve formě liposomů. Zajímavé jsou také
oligosacharidy různého složení a původu, například ze soji.

Typickými FP jsou speciální "diety", například redukční, nebo bezlepkové
či nízkobílkovinové, kompletní sortiment tzv."sportovní výživy" a v každém
případě také kojenecká a batolecí výživa. Právě výživa pro nejmenší děti se
díky nejnovějším objevům a technologiím stává FP non plus ultra. Uplatní se v ní
supermoderní produkty jako jsou polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LC-PUFA),
bioaktivní proteiny připravené biotechnologicky nebo genovým inženýrstvím (laktoferrin
atd.),oligosacharidy a dusíkaté látky nebílkovinového charakteru (karnitin, taurin).
Uplatní se také nukleotidy a polyaminy. Zajímavá je možnost použití laktulózy a
purifikovaných rýžových nebo bramborových bílkovin.

Pro dětskou výživu, ale v podstatě i pro výživu dospělých jsou významné mléčné
výrobky. Pokud by je dospělý člověk ve významné míře měl konzumovat, pak ty,
které jsou odtučněné a především obsahují-li živé probiotické kultury.
Nedostatek plné chutě díky vyloučení tuku lze eliminovat použitím beta-glukanu nebo
hydrolyzované ovesné mouky případně přidáním nestravitelných oligosacharidů. Pro
ty kdo nekonzumují mléčné výrobky bude jistě zajímavé použití FP v tekutém
stavu s obsahem lecitinu, sojových proteinů, beta-glukanu a nové formy lehce vstřebatelného
kalcia. Diabetici uvítají náhražky tuku na bázi ovsa a rýži s pomalu stravitelným
škrobem. Artrotici (což koneckonců jsme nebo budeme nakonec skoro všichni) jistě využijí
FP s přídavkem hydrolyzované želatiny, chondroitinsulfátu, glukosaminsulfátu a některých
aminokyselin a lecitinu.

Naprostou samozřejmostí jsou nebo v blízké budoucnosti budou FP s přídavkem přirozených
antioxidantů nevitaminového charakteru, například pyknogenolu, resveratrolu,
fytosterolů a podobně.

Zcela specifickými skupinami obyvatelstva u kterých je použití FP velmi perspektivní
jsou těhotné a kojící ženy a geronti (staří lidé po dosažení 70tého roku věku).
V prvním případě je to zvýšená potřeba hořčíku, kyseliny listové, železa a
tokoferolů, ve druhém naopak zinku, selenu a železa a vitamínu B12. Uplatní se také
glutamin, karnitin, ginkgo biloba a extrakt z Discorea ( DHEA). Velmi zajímavé jsou také
tzv.mozkové nutrienty, perspektivní především pro řešení Parkinsonovy choroby,
roztroušené sklerózy a Alzheimerovy choroby.

Jistě neméně významné budou FP fortifikované protinádorovými funkčními aditivy,
z nichž jsem již některé jmenoval - nejen antioxidanty, ale také nukleotidy,
fytosteroly, lykopen ( karotenoid ), konjugovaná kyselina linolová (CLA) a další. Tím
však možnosti NUTR nekončí - vždyň řadu nepříznivých projevů stárnutí je možné
alespoň částečně eliminovat právě použitím těchto produktů.

Perspektiva NUTR

Tato skupina výrobků byla až donedávna veřejnosti známa jako "vitamíny"
která byla dostupná pouze v lékárnách. Situace se však zásadním způsobem změnila.
Objevil se tak rozsáhlý sortiment látek s fyziologickými účinky a přitom
nesyntetického charakteru, že i pro specialistu je obtížné se v nich orientovat. Jsou
distribuovány nejen klasickým způsobem, ale také přímým prodejem systémem MLM. I
když to má svoje negativa, je to příznivé z pohledu jejich rozšíření.

V prvé řadě by bylo možné jako NUTR v zásadě vyjmenovat všechny látky, uvedené v
kategorii FP. Pochopitelně sortiment je široký díky rozmanitým kombinacím jednotlivých
použitých surovin. Obrovský rozmach také prodělaly specifické extrakty z bylin. Je
to jistě velmi přijatelná forma dřívějších "bylinkových čajů a fytoterapie".

Sortiment je natolik rozsáhlý, že na tomto místě není únosné většinu z nich jen
vyjmenovat natož popisovat účinky a doporučené použití. Vzhledem k tomu, že mám
možnost kontroly výsledků jejich konkrétního použití u relativně zdravých i těžce
nemocných lidí, mohu na svou čest prohlásit, že význam některých z nich je
tragicky nedoceněn. Bylo by možné začít u kyseliny askorbové, pokračovat přes
esenciální mastné kyseliny ve formě žraločího, lososového, brutnákového nebo
pupalkového oleje, až k žen-šenu, grapefruitovému oleji, karnitinu, taurinu a celé
řadě dalších aminokyselin, včetně například argininu ( a jejich dipeptidové formě
). Musím přiznat, že v otázce nabídky je zcela mimořádná společnost NEWAYS.

Mám-li se vyjádřit k perspektivě použití NUTR pak musím konstatovat, že v jejich případě
je to otázka intenzívní osvěty a to v mnohem větším měřítku než u FP. U těch
totiž stačí pouze "nenápadně" nahradit neracionální produkty právě novými
FP. Jiná cesta není. V případě NUTR je možné pouze doporučovat. Mělo by to být učiněno
velmi razantně, protože jinak se můžeme v několika budoucích generacích dočkat nepříjemných
překvapení v podobně neustále se zhoršujícího zdravotního stavu.


 

Další články z rubriky

Znáte tyto beauty triky? Díky nim budete ještě krásnější!

Znáte tyto beauty triky? Díky nim budete ještě krásnější!

16. 3. | 1 | Málokterá žena netouží být krásnější. Většina z nás se chce zbavit svých nedostatků a mít dokonalou…

Jarní móda 2018: Co musíte mít na jaře v šatníku nehledě na věk

Jarní móda 2018: Co musíte mít na jaře v šatníku nehledě na věk

14. 3. | Jaro se začíná hlásit o slovo, což znamená, že neforemné bundy, svetry a kabáty uvolní místo v…

Hříchy, které pácháte: Čím jste se provinila vůči své pleti?

Hříchy, které pácháte: Čím jste se provinila vůči své pleti?

12. 3. | Pokud nejste spokojená se stavem své pokožky, možná to bude tím, že děláte něco špatně. Zkuste…

Jarní líčení: Rudá rtěnka, fialové stíny i červená víčka budou in!

Jarní líčení: Rudá rtěnka, fialové stíny i červená víčka budou in!

9. 3. | Jaro se nezadržitelně blíží a s ním i nové trendy v líčení. A móda velí experimentovat! Nebojte se…