25.listopad – Mezinárodní den proti násilí na ženách

25. 11. 2007
Mezinárodní společenství si již od roku 1999 připomíná 25.listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Valné shromáždění OSN tehdy vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace a jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o problému. Neoficiálně byl 25.listopad ženskými organizacemi připomínán již od 80.let 20.století.

V České republice byl 25.listopad poprvé oznámen veřejnosti jako Den boje proti násilí na ženách již v roce 1995, a sice neziskovými organizacemi sjednocenými tehdy v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách. Opakovaně se pak každým rokem k 25.listopadu hlásily a hlásí i v rámci tzv. 16.akčních dní (od 25.listopadu – 10.prosince jako Dni lidských práv) proti genderově podmíněnému násilí nejen ženské neziskové organizace. Česká média bohužel tento – jinde i nejvyšší státní reprezentací respektovaný den – ve velké většině opomíjejí.

Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí – se v tomto roce rozhodla uspořádat k 25.listopadu konferenci k problematice domácího násilí s názvem „A co přijde poté? Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí… Tři instrumenty v rukou násilníků – koho chrání stát?“. Konferenci umožnila a podpořila v rámci kampaně Rady Evropy proti násilí na ženách Poslanecká sněmovna ČR pod záštitou poslankyně Mgr. Anny Čurdové a místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Kučery.

Výsledky konference, která se konala 21.listopadu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, potvrdily nezbytnost věnovat se intenzivně jejím tématům a navrhnout co nejrychleji radikální nápravu jak chybějící legislativy, tak změny přístupu všech aktérů v dané problematice zúčastněných. I přes viditelné zlepšení celospolečenské situace pro oběti domácího násilí zavedením dvou významných legislativních opatření v letech 2006 a 2007 a zřízením tzv. Intervenčních center v každém kraji ČR jsou nutná další opatření. Neboť odchodem násilných partnerů či rozvedením násilných svazků často násilí nekončí. Tvrdošíjné pronásledování – tzv. stalking, neplacení výživného ze strany násilných partnerů po rozchodu, násilné vymáhání styku s dětmi i proti jejich vůli ze strany násilných partnerů mnohdy podporované i rozhodnutími soudů v jejich prospěch, v některých případech i svěřování dětí do výhradní péče pro násilí trestně stíhaných pachatelů znamená pro rodiny často i několikaleté peklo. Česká republika zatím nemá pro tyto další následky domácího násilí dostatečné legislativní a institucionální nástroje. Zcela zásadně jí chybí Akční plán boje proti domácímu násilí, který by sjednotil názory, podmínky a možnosti komplexní pomoci obětem domácího násilí, ale i určil směr pro pomoc násilným jedincům, resp. adekvátní postih jejich jednání.

Výsledky celostátních akčních plánů jsou v Evropě dobře viditelné. Např. Španělsko zajistilo komplexní přístup k řešení problematiky domácího násilí jak v legislativě, tak v sociálně-právní a psychosociální oblasti, zavedlo však i určitá opatření v pracovním právu a použilo v některých případech i tzv. pozitivní diskriminace ve prospěch obětí (muži jsou za násilí v kontextu domácnosti postihováni vyššími tresty). Velmi dobré výsledky má Rakousko, které zavedlo v posledních deseti letech ucelené zákonodárství v boji proti domácímu násilí a dále na něm pracuje. Velká Británie a Švédsko mají v boji proti násilí v rodině účinné a nejen v legislativě zakotvené instrumenty, jejichž součástí jsou i zvláštní soudy pro případy domácího násilí (pro zrychlení jednání) a zavedení nových skutkových podstat „dlouhodobého násilného vztahu“. Ve všech těchto zemích stát podporuje oběti domácího násilí i bezplatným právním a psychosociálním doprovodem, který jim poskytují neziskové a charitativní organizace.

Koordona vyzývá vládu a Parlament České republiky, aby

umožnily vznik výboru či komise pro vypracování Akčního plánu proti domácímu násilí a vybavily takový orgán dostatečnými finančními prostředky, uvedly v platnost Akční plán proti domácímu násilí i pro Českou republiku, orientovaly se přitom podle zkušeností ze zemí Evropy, kde byly takové plány realizovány, s okamžitou platností zamezily akčnímu odebírání dětí do léčeben z důvodů sporů mezi rozvedenými rodiči bez platných a celospolečensky akceptovatelných pravidel a neporušovaly tak Úmluvu o právech dítěte, podpořily novelizaci zákona o rodině, který by umožnil dětem realizaci práva vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jich dotýkají.

zdroj: Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí (www.koordona.cz )

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Dalo by se říci, že je pondělí šťastným dnem, protože kolem sebe rozhazujete jen tak pozitivní energii, která proudí ve vašem těle. Pracovně vynikáte ve všech směrech a kolegové se mohou…

Nejčtenější články

Doporučujeme