Azylové domy pro ženy i muže

5. 6. 2000
Azylový dům je podaná pomocná ruka. Jen nerozumný po ní plivne, nebo nepřijme

Azylové domy pro ženy i muže
"Azylový dům je podaná pomocná ruka.
Jen nerozumný po ní plivne, nebo nepřijme…"

Většina těchto domů poskytujících určitý azyl pro občany v nepříznivé životní situaci, je určena pro matky s dětmi, tyto domy jsou oficiálně nazývány

Azylovými domy pro matky s dětmi:
Cílovou skupinu tvoří matky s dětmi, osamělé a těhotné ženy. Azyl lidé kontaktují sami nebo prostřednictvím některé státní či nestátní organizace. U některých azylových domů je podmínkou přijetí podání písemné žádosti o přijetí, a to na místním úřadu. Dále musí nastat alespoň jedna z následujících situací:

  • matčiny stávající bytové podmínky se staly nevyhovujícími (např. velký počet lidí v jednom malém bytě)
  • soužití s partnerem, manželem je neúnosné (různé formy týrání)
  • matka s dítětem nemá kde bydlet

Žádná jiná omezení pro přijetí nejsou (např. věkové, počet dětí...). Většina zařízení vede pořadník čekatelek na azyl, kde bývá cca 20 uchazeček, řada žen z něho vypadává (po delší době není jejich situace již aktuální). Nájemné se pohybuje v rozmezí kolem 1100 až 4800 Kč v závislosti na rozměrech a vybavenosti bytu (údaje jsou z města Prahy). Matky by měly v tomto azylu zůstat nejdéle půl roku, ale pokud se aktivně podílejí na řešení bytové situace a prozatím se nemají kam uchýlit, je jim pobyt prodloužen.
Klientky se téměř vždy nacházejí v obtížné sociální, vztahové, osobní či celkově životní situaci. Např. mladé dívky přicházející z ústavní výchovy, většinou již novopečené matky, ženy a dívky sexuálně zneužívané, z dysfunkčního rodinného prostředí, ohrožené či již zasažené alkoholismem či drogovou závislostí, oběti domácího násilí, ženy v rozvodových a porozvodových situacích.
Každá klientka prochází vstupním pohovorem, při němž sociální pracovnice mapuje její sociálně právní situaci a psychický stav. S budoucí obyvatelkou azylu je sepsána smlouva (ta je sepisována individuálně a často obsahuje některé podmínky, které směřují k řešení klientčiny nepříznivé životní situace), zároveň se svým podpisem zavazuje dodržovat domácí řád. Některá domy provozují tzv. komunitu, a to formou odborné přednášky na vybrané téma nebo společnou komunikací za přítomnosti sociální pracovnice. Smlouva je s klientkou uzavírána na dobu určitou, nejčastěji na tři měsíce, tuto dohodu je možné prodloužit, což se děje individuálně (každý azylový dům má samozřejmě jiné podmínky). Azylové domy obvykle poskytují vedle ubytování sociální poradenství a pomoc v rámci azylového zařízení, dále nabízí psychologické poradenství a možnost několika typů psychoterapie. Průměrná doba pobytu je kolem tří až čtyř měsíců, nejdelší pobyt byl údajně dva roky. Jako ideální se jeví šest měsíců. Zhruba polovina klientek je schopna se postarat o sebe i své děti bez větších problémů za předpokladu vyřešení bytové situace. S druhou skupinou obyvatelek je nezbytná dlouhodobá systematická sociální práce, neboň často jsou psychicky a sociálně nezralé, selhávají v rodičovské roli /a neuvědomují si tuto skutečnost/.
Po skončení pobytu matky obvykle odcházejí buď:

  • do Domova pro matky s dětmi
  • do vlastního bytu, který jim přidělil bytový odbor příslušného obvodního či místního úřadu, kde měly své poslední trvalé bydliště,
  • nastěhují se k novému příteli
  • vrátí se tam, odkud se uchýlily do azylového domu, a to i přesto, že se podmínky nemusely radikálně zlepšit.

Azylové domy pro muže:
Některé azylové domy jsou naopak určeny pouze mužům, kteří jsou v nesnadné sociální životní situaci. Poskytuje služby dvojího druhu: přechodné ubytování v "noclehárně" a dlouhodobější pobyt v "ubytovně".
V noclehárně, je možné za minimální poplatek (v případě nedostatku peněz hodinová práce při úklidu AD) prosté přespání se snídaní. Muž, který o přespání požádá, nesmí být pod vlivem alkoholu, drog. Má-li nocležník zájem o rozhovor s vedoucím Azylového domu či psychologem, pečovatel mu setkání zprostředkuje.
Ubytovna: Projeví-li člověk v tísni přání bydlet v Azylovém domě dlouhodoběji, může být přijat ředitelem AD. Takový muž musí mít zákonný příjem (řádný plat či podporu v nezaměstnanosti, musí být v případě, že je nezaměstnaný, registrován na Ťřadu práce. Zaměstnanci AD pomohou zájemci o ubytování tyto požadavky naplnit (tzv. asistenční služba na úřadech). Takovýto muž má stálé ubytování se snídaní a teplou večeří ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Také pro tyto muže platí naprostá nutnost poslušnosti vůči domácímu řádu AD. (řád zde není proto, aby klienty trestal, ale aby umožnil soužití více lidí dohromady). Stejně jako pro noclehárnu platí zákazy týkající se alkoholu a omamných látek. Pro ubytované jsou v AD pečovatelé, ředitel a psycholog v pravidelných dnech a hodinách.

Autor: Lenka V. 

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Více času budete trávit mimo domov. Vždycky si najdete záminku, jak se ze všeho ulít. Opravdu se vám nechce vařit, uklízet ani kutit. Prahnete po příjemnější a záživnější zábavě. S přáteli…

Nejčtenější články

Doporučujeme