Co nového se u nás dělá pro opuštěné děti

12. 9. 2002
Co nového se u nás dělá pro opuštěné děti
Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, osobní asistence, azylové domy pro děti, komunitní centrum, dětské domovy rodinného typu, domy na půl cesty, podporované a chráněné bydlení pro děti.

Co nového se u nás dělá pro opuštěné děti

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytují své odborné služby zařízení, která zřizuje stát. Jedná se o zařízení, která se zabývají poradenskou činností, nebo o zařízení, v nichž může být dítě krátkodobě nebo dlouhodobě umístěno. Mezi tato zařízení patří:

  1. zařízení odborného poradenství pro péči o děti
  2. zařízení sociálně výchovné činnosti
  3. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  4. výchovně-rekreační tábory pro děti
  5. zařízení pro výkon pěstounské péče

Podle výše uvedeného zákona mohou sociální služby se zaměřením na náhradní rodinnou péči v současné době poskytovat i další právnické a fyzické osoby, pokud jsou výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví apod.).

Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče je komplex služeb, jehož cílem je poskytovat uživatelům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, nabízet různé možnosti řešení jejich životní situace a pomáhat tyto možnosti realizovat.
Cílovou skupinou jsou žadatelé o náhradní rodinnou péči a rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, které vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopny ji řešit vlastními silami ani s pomocí svého okolí.
Takové služby poskytují např. Středisko NRP, Sdružení pěstounských rodin, FOD, Trialog, ISIS, Střep, Dům rodin, Dětský úsměv apod.

Osobní asistence je jednou z forem respitní ("úlevné") péče zaměřené na pěstounské rodiny pečující o děti se zdravotním handicapem. Cílem je pomoci dětem s postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělaly samy, kdyby postižení neměly, a odlehčit tak rodičům, tj. i pěstounům, celodenně a celoživotně pečujícím o tyto děti. Cílovou skupinou osobní asistence jsou děti se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením v pěstounské péči. Tato služba obsahuje zejména doprovázení dětí do mateřské školy či do školy základní, speciální, pomocné, zvláštní, na volnočasové aktivity, rehabilitaci ap. a vychází z individuálních potřeb rodiny.
Tuto službu poskytuje např. Středisko NRP ve spolupráci s Nadačním fondem Rozum a cit, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace Dětský mozek.

Azylové domy pro děti jsou zařízení poskytující komplexní první pomoc a intervenci akutně ohroženým, týraným, zneužívaným a opuštěným dětem v návaznosti na další zúčastněné orgány. Cílem je pomáhat dětem, které se ocitnou v obtížné a naléhavé životní situaci, a komplexně řešit jejich situaci.
Péče o děti ve zvlášň obtížných životních situacích zahrnuje ubytování dětí, stravování, poskytnutí výchovné, vzdělávací a aktivační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů dítěte, psychoterapii.
Např. Azylový dům v Praze 2, Charita Ostrava a další

Klokánek je nový projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nahradit ústavní výchovu týraných, zanedbávaných, zneužívaných nebo jinak sociálně ohrožených dětí přechodnou a okamžitou rodinnou péčí.
Denní centrum pro děti se specifickými potřebami je zařízení, jehož cílem je zejména navázání prvního kontaktu, výchova a vzdělání, snížení sociálních a zdravotních rizik a zprostředkování návazných služeb. Cílovou skupinu tvoří zejména rodiny pečující o dítě s postižením.
Např. Paprsek

Komunitní centrum je komplex služeb zaměřený na zlepšení kvality života lidí v místním společenství prostřednictvím aktivace a propojování zdrojů jednotlivců, skupiny a společnosti.
Cílovou skupinu komunitních center tvoří zejména lidé, kteří žijí v jedné lokalitě a mají určitý společný zájem či potřebu.
Např. Slunečnice, Otevřená rodina

Dětské domovy rodinného typu, jejichž základním posláním je vytvořit skutečné rodinné prostředí pro maximálně 20 dětí, které nemají vlastní funkční rodiny. Zázemí v domově vytváří manželský pár, který v domově společně s dětmi trvale bydlí.
Např. Dětský domov Markéta, Duha, obecně prospěšná společnost Radost a další

Domy na půl cesty jsou zařízení pro přechodný pobyt dívek a chlapců, kteří odcházejí z ústavní péče a jsou bez rodinného zázemí, a pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Cílem je pomoci mladým lidem v procesu postupného zapojování do samostatného, běžného života a stát se nezávislými na systému sociální pomoci, popřípadě tuto závislost minimalizovat. Cílovou skupinou domů na půl cesty jsou mladí lidé, věkem blízcí hranici dospělosti, kteří se ocitnou v takové životní situaci, kterou vnímají jako obtížnou a naléhavou, a nejsou schopni ji řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí, život v rodině pro ně není možný.
Dům na půl cesty zajišňuje klientům ubytování, stravování, přičemž zprostředkovává informace, výchovné, vzdělávací a aktivační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů. Způsob poskytování služby respektuje specifické charakteristiky cílové skupiny, zejména věk a individuální psychosociální situaci. Komplex služeb poskytuje současně bydlení a sociální trénink zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností a dalších schopností člověka.
Např. Dům na půl cesty - projekt Sdružení pěstounských rodin

Podporované a chráněné bydlení pro děti se závažným zdravotním a sociálním znevýhodněním vyrůstající v pěstounské péči. Cílem je podpořit mladého člověka, aby mohl vést běžný způsob života ve vlastním bytě nebo v bytě poskytnutém organizací. Cílovou skupinu tvoří zletilí mladí lidé, kteří vyrůstali v pěstounské péči a jsou v důsledku opuštění či postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni.
Komplex služeb ?chráněné bydlení? se skládá z ubytování, pomoci při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí informace, pomoci při prosazování práv a zájmů klientů.
Např. projekt občanského sdružení Pod křídly

V současné době je také mnoho nadací, které přímo podporují ústavní zařízení, náhradní rodiny a projekty organizací pracujících v této oblasti:
Nadace Civilia, Nadace Dětský mozek, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace Naše dítě, Nadace NROS, Nadace Preciosa, Nadace Václava Fischera, Nadace VIA, Nadace VIZE, Nadační fond Rozum a cit, Nadace Terezy Maxové, VDV - Nadace Olgy Havlové

Současně významnou podporu a pomoc ve prospěch zlepšení situace opuštěných dětí u nás poskytuje mnoho firem, podniků, institucí a právnických osob. Všem patří vřelý dík za spolupráci.

(Ukázka z knihy Osvojení a pěstounská péče, nakladatelství Portál)

Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík a Jarmila Koluchová
Osvojení a pěstounská péče
Klepněte pro větší obrázek Kniha je určena především adoptivním rodičům a pěstounům, a také potenciálním uchazečům o adopci dítěte nebo o pěstounskou péči. Přináší řadu podnětů, návodů a doporučení, jak postupovat při úvahách a rozhodování o přijetí ?cizího? dítěte do své rodiny. Provází adoptivní rodiče a pěstouny měnícími se podmínkami rodinného života v souvislosti s postupujícím věkem dětí i jejich vychovatelů. Probírána je hlavně psychologická problematika, ale také oblast právní, spolu s pomocnými opatřeními ve prospěch náhradní rodinné péče ze strany státu, společenských institucí i svépomocných zájmových sdružení. Stranou nezůstává ani otázka takzvané mezinárodní adopce a osvojení dítěte jeho nevlastním otcem nebo nevlastní matkou.
brož., 155 s., 199 Kč
ISBN 80-7178-637-3

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Momentálně můžete všechny učit, jak nabrat nové síly. Jste na první pohled plní energie a učíte se rádi nevšedním věcem. Nadřízený na vás vidí snahu a zase jen snahu. Pomalu se derete mezi…

Nejčtenější články

Doporučujeme