Důležité životní události a nemoc: NA CO MÁTE ZE ZÁKONA NÁROK?

19. 1. 2016
Důležité životní události a nemoc: NA CO MÁTE ZE ZÁKONA NÁROK?
Co vám nelze upřít v případě mateřství, vyšetření ve zdravotnickém zařízení, nemoci blízké osoby či úmrtí v rodině? Náš právník vám odpoví...

Mateřská a rodičovská dovolená

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, při narození dvojčat, trojčat… mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Na mateřskou se zpravidla nastupuje od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem.

Pokud se dítě nenarodilo živé, náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni anebo zaměstnanci na její či jeho žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne 3 let. Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

Narození dítěte

Při narození dítěte náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu zaměstnanci, který převáží manželku či družku do zdravotnického zařízení a zpět. Na účast při porodu sice otec může dostat od zaměstnavatele volno, ale již bez náhrady mzdy či platu.

Vyšetření/ošetření ve zdravotnickém zařízení

V případě vyšetření nebo ošetření máte právo na pracovní volno s náhradou mzdy, a to na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření či ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu k vaší zdravotní pojišťovně, je nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (takzvané nejbližší zdravotnické zařízení), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na dobu nezbytně nutnou; náhrada mzdy či platu však přísluší nejvýše za dobu vztahující se k ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Samozřejmě v případě pracovnělékařské prohlídky, vyšetření nebo očkování souvisejících s výkonem práce máte nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.

Doprovod k lékaři

Potřebujete-li doprovodit do zdravotnického zařízení k ošetření, vyšetření, hospitalizaci apod. své dítě, partnera, rodiče nebo prarodiče, máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy či platu po dobu nezbytně nutnou, avšak nejvýše na jeden den; podmínkou je, aby byl váš doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Nárok na volno, avšak bez náhrady mzdy/platu máte i v případě, že budete k lékaři nebo na léčení doprovázet jiné než uvedené rodinné příslušníky nebo v případě doprovodu svého dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb potomka.

Pro úplnost: Až 6 pracovních dnů s náhradou mzdy či platu můžete v kalendářním roce vyčerpat na doprovod zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo školy či internátu pro zdravotně postižené žáky.

Pracovní neschopnost

Za prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti vám jako každému zaměstnanci přísluší (bez ohledu na to, zda pracujete na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) náhrada mzdy či platu ve výši 60(9]% průměrného výdělku; první tři dny však stůněte „zdarma“, i když zákonodárci stále diskutují o náhradě výdělku i v těchto dnech.

Zaměstnavatel může náhradu mzdy/platu snížit či neposkytnout, zjistí-li, že porušujete stanovený režim, to znamená nezdržujete se v nahlášeném místě pobytu a nedodržujete dobu nebo překračujete rozsah povolených vycházek. Kontrolu dodržování režimu práceneschopného jste povinni umožnit - vypnout telefon a nereagovat na zvonek u dveří se nevyplácí.¨

Po uplynutí prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci vzniká nárok na dávky nemocenského pojištění, které vyplácí správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla zaměstnavatele.

Dávky jsou poskytovány po tzv. podpůrčí dobu, která činí nejvýše 380 kalendářních dnů - tak dlouho může trvat nepřerušená pracovní neschopnost, aniž by zaměstnanec ztratil nárok na „nemocenské“. Výše dávek se odvíjí od denního vyměřovacího základu.

Ošetřování dítěte mladšího 10 let

V případě tzv. paragrafu je zaměstnavatel povinen poskytnout jednomu z rodičů pracovní volno nejdéle na dobu 9 kalendářních dnů a u svobodných rodičů nejdéle po dobu 16 kalendářních dnů. Správa sociálního zabezpečení přitom vyplácí již od prvního dne „paragrafu“ náhradu mzdy ve stejné výši jako v případě nemocenských dávek.

Pohřeb

Při úmrtí v rodině máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob; jeden den k účasti na pohřbu rodiče nebo sourozence, rodiče nebo sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob. Volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, vám přísluší k účasti na pohřbu prarodiče, vnuka nebo prarodiče manžela, popřípadě jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným osobám, ale žila s vámi v době úmrtí v domácnosti; na další den navíc máte nárok, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

V případě pohřbu spoluzaměstnance zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na dobu nezbytně nutnou těm kolegům, kteří se pohřbu zúčastní; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel sám nebo po dohodě s odborovou organizací.

O autorovi| JUDr. Pavel Zajíc, advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři

Článek vyšel v časopise Moje Zdraví

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Začněte s plánováním rodinné dovolené, protože prázdniny letí zběsile kupředu. Parné letní dny si naplno užíváte a na nic si nestěžujete. Když si představíte podzimní plískanice, je tak…