Dva miliony od Nadace Eurotel pomohou znevýhodněným dětem

15. 11. 2004
Nestátní neziskové organizace, podporující děti a mládež ve Středočeském kraji a v Praze, získaly v letošním roce od Nadace Eurotel dva miliony pět set tisíc korun. V celé České republice udělila Nadace Eurotel deset milionů korun na podporu více než padesáti projektů.

V Praze dne 2. 11. 2004 předali zástupci Nadace Eurotel darovací smlouvy šesti nestátním neziskovým organizacím ze Středočeského kraje a pěti organizacím regionu hlavního města Prahy. Jejich projekty uspěly v celostátním grantovém programu, který byl v letošním roce vypsán již potřetí. Získané finanční prostředky pomohou především dětem, které mají stížený vstup do společnosti – ať už kvůli svému sociálnímu zařazení či zdravotnímu postižení.

Do grantového řízení Nadace Eurotel se v letošním roce přihlásilo 310 organizací z celé České republiky, z toho 30 jich bylo ze Středočeského kraje a 58 z hlavního města Prahy.

Ve Středočeském kraji se vítězem kategorie Velkorozpočtové projekty stal projekt Pražské diecéze Církve československé husitské s názvem „Nestátní dětský domov rodinného typu a chráněné bydlení v Dubenci u Příbrami“, který získal částku 400 tisíc korun. Stejnou částku získal také vítězný projekt „Start do života – pomoc a podpora dětem při odchodu z dětských domovů“, který předložilo Středisko náhradní rodinné péče z Prahy.

„V obou krajích získaly nejvyšší grantové příspěvky projekty věnující se dětem, které odcházejí z dětských domovů bez prostředků a zkušeností. Věříme, že i díky Nadaci Eurotel bude jejich vstup do života snazší. Budou mít v někom oporu, budou se mít na koho obrátit o radu či pomoc“, uvedla Jitka Volková, manažerka Nadace Eurotel.

Projekty i v letošním roce hodnotila pětičlenná regionální rada, složená z místních odborníků a dobrovolníků ze společnosti Eurotel. Ta vybrala v Praze i Středočeském kraji, na základě stanovených kritérií, prvních dvacet postupujících kandidátů z Prahy a Středočeského kraje. Projekty byly následně posouzeny nezávislými odborníky z oblastí výchovy dětí a mládeže, sociologie a zdravotnictví. Po dalším zhodnocení vybrala regionální rada v každé kategorii vítězné projekty. Dvěma úspěšným Malorozpočtovým projektům v obou regionech byly uděleny granty v hodnotě 100 a 50 tisíc korun. Velkorozpočtovým pak nadační příspěvky ve výši 300, 350 a 400 tisíc korun (seznam projektů naleznete v příloze).

Nadace Eurotel letos podruhé vyhlásila také Cenu veřejnosti. V každém z osmi regionů bylo v září představeno šest semifinálových Velkorozpočtových projektů, ze kterých veřejnost pomocí SMS a hlasování v Denících Bohemia a Moravia zvolila ten, jenž považovala za nejpotřebnější. Díky zájmu hlasujících tak osm organizací z celé České republiky získá 50 tisíc korun. Ve Středočeském kraji získal nejvíce hlasů projekt s názvem Celý rok v pohybu, který předložila Diakonie ČCE – středisko Marta z Čáslavi. V Praze Cenu veřejnosti získal projekt Strukturované volnočasové aktivity dětí a mládeže zneužívající návykové látky v Dětském a dorostovém detoxikačním centru, který předložila Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Vítězové v kategorii Malorozpočtových projektů Středočeský kraj

Grant: 100 tisíc korun Sdružení ČAS - čas aktivně strávený Název projektu: „Vybudování a vybavení dílny, kuchyňky a společenské místnosti v Dětském domově v Pyšelích“

Vytvoření lepších podmínek a možností pro aktivní trávení volného času dětí je cílem sdružení „ČAS“. V dětském domově v Pyšelích se snaží o vybudování a kompletní vybavení společenské místnosti (kuchyňka, dílna, počítačový koutek), která zde zatím bohužel chybí. Na materiálové náklady v souvislosti s tímto projektem nyní získalo sdružení grant. Realizací projektu se dětem rozšíří možnost plnohodnotného využití volného času. Díky rozvoji tvořivosti, soustředění a jemné motoriky se zlepší psychický stav dětí i rozvíjení jejich osobnosti. Nové možnosti přispějí i k rozvoji samostatnosti a sebeobsluhy. Součástí projektu je i zajištění pravidelné přítomnosti instruktorů a příprava různorodých programů. Díky snaze o zapojení co největšího množství dětí se naskytne i možnost navázat nové vztahy mimo dětský domov.

Grant: 50 tisíc korun Občanské sdružení Leccos Název projektu: Hudba nás baví

Ve většině měst lze nalézt jen velmi málo mimoškolních aktivit, které by počítaly s dětmi z rómských, sociálně slabších či jinak znevýhodněných rodin. Občanské sdružení Leccos z Českého Brodu proto přišlo s projektem, který otevírá dveře pro všechny děti, aniž klade nárok na jejich vybavenost, movitost či rasovou příslušnost. Předmětem projektu je „Klub taneční a hudební“. Tanec i zpěv je vhodným prostředkem k vyjádření pocitů, vybití energie – „vyřádění se“, realizování se hlasem či pohybem. Zejména romské děti této možnosti rády využívají. Pod vedením lektora si připravují programy a následně jej prezentují na veřejnosti. Sdružení získalo grant, kterým částečně pokryje výlohy za lektory, kostýmy, hudební nástroje a provozní náklady.

Vítězové v kategorii Velkorozpočtových projektů Středočeský kraj

Grant: 400 tisíc korun Pražská diecéze Církve československé husitské Název projektu: Nestátní dětský domov rodinného typu a chráněné bydlení v Dubenci u Příbrami

Mladí lidé, kteří odcházejí z dětského domova v 18 nebo 19 letech jsou zpravidla zcela bez prostředků i zkušeností. Nemají místo k trvalému bydlení a nemají ani nikoho, ke komu by se s důvěrou mohli obrátit pro radu, podporu atd. Člověk v tomto věku není ještě připraven na samostatný život, zvláště, když nikdy nepoznal prostředí „normální“ rodiny. Často pak vidí jediné východisko ve spojení s nevhodnou partou, kriminalitě, prostituci, atd. Nemá předpoklady k tomu, aby si vybral vhodného partnera a hledá únik např. k tomu, že příliš brzy založí svou vlastní rodinu, kterou neumí vést. Organizace využije získaný grant na výstavbu chráněného bydlení a dětského domova rodinného typu v Dubenci. Cílem projektu je vytvořit dětem prostředí, které se v maximální možné míře blíží prostředí rodiny a poskytnout plnoletým, sociálně slabým lidem odpovídající možnost bydlení do té doby, než budou schopni se osamostatnit.

Grant: 350 tisíc korun Občanské sdružení Přístav Název projektu: Ucelená rehabilitační péče Zařadit se do normálního života je největším přáním všech lidí s jakýmkoliv postižením. Zajištění ucelené rehabilitační péče umožní postiženým dosáhnout co nejvyšší možné funkční roviny a tím i plnohodnotného zařazení do společnosti. Vzhledem k finanční náročnosti rozličných terapií a rehabilitací, jsou ale tyto aktivity pro většinu sdružení a organizací obtížněji dosažitelné. Občanské sdružení Přístav by pro děti s postižením také rádo zajistilo ucelenou rehabilitační péči, která by splňovala představy rodičů i odborníků. Grant proto využije na částečné pokrytí nákladů na zařazení nových potřebných terapií - léčebné rehabilitace, pracovní rehabilitace, rehabilitace sociální, rehabilitace pedagogicko-výchovné a psycho-rehabilitace. Tento projekt je určen všem postiženým dětem Speciální školy v Poděbrady. V oblasti integrační je projekt určen všem zájemcům ze škol, zájmových kroužků i skautské organizaci Junák v regionu.

Grant: 300 tisíc korun Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Název projektu: Péče o děti v etnicky a sociálně znevýhodněných rodinách

Zabezpečení výchovy a vzdělání v míře potřebné k bezproblémovému zvládání školy a aktivní smysluplné trávení volného času pro děti není až takovou samozřejmostí, jak by se mohlo zdát. Především v oblasti Kladna žije velký počet romských rodin, které vzdělávání svých dětí přisuzují jen okrajový význam. Děti z těchto rodin zpravidla nenavštěvují předškolní zařízení a důsledkem často bývá nástup dítěte do speciální školy. Projekt střediska ROSA reaguje právě na problém špatných sociální podmínek v romských rodinách. Hlavním cílem projektu je pomoci romským rodinám s dětmi předškolního věku a mladšího školního věku při výchově a vzdělávání těchto dětí. Středisko poskytuje individuální konzultace přímo v rodinách klientů a organizuje skupinová setkání předškolních a školních dětí. Zároveň poskytují rodičům možnost naučit se, jak dětem pomoci se zvládnutím učiva a motivovat je tak k převzetí zodpovědnosti za vzdělání svých dětí. Pro fungování střediska a další poskytování kvalitních služeb klientům využije středisko ROSA získaný grant na částečné pokrytí provozních nákladů.

Cena veřejnosti: 50 tisíc korun Diakonie ČCE - středisko MARTA Název projektu: Celý rok pohybu

Pohyb je pro nás naprosto běžnou součásti každodenního života, a tak si jen ztěží dokážeme představit, že pro člověka znevýhodněného mentálním, tělesným, duševním nebo sociálním postižením není zdravý a častý pohyb samozřejmostí. Jakýkoliv pohyb, sport či rehabilitace působí pozitivně na rozvoj jeho osobnosti, výrazně přispívá ke zlepšení kvality života dětí i mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením a posílení jejich psychomotorického rozvoje. Středisko Marta si proto stanovila kvalitní zajišťování fyzioterapie a sportovně-rehabilitační rekondiční aktivity jako svou hlavní prioritu. V rámci projektu, na který středisko Marta získalo grant, budou zajišťovány individuální rehabilitace, rehabilitační plavání, hiporehabilitace, integrovaný rekondičně-rehabilitační letní tábor a bude vybudováno venkovní hřiště. Realizace projektu poslouží minimálně 50ti klientům Diakonie Čáslav.

Adresy odměněných organizací:

Pražská diecéze Církve československé husitské V Tišině 3, 160 00 Praha 6/ tel.: 233371528 www.husiti.cz

Přístav, o.s. U Bažantnice 154, 290 01 Poděbrady tel.: 325613813

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Římská 2846, 272 04 Kladno 4 –Rozdělov tel.: 312267917

ČAS - čas aktivně strávený Haštalská 27, 110 00 Praha 1 tel.: 777949179

Občanské sdružení Leccos Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod tel.: 321621712 www.leccos.wz.cz

Diakonie ČCE - středisko MARTA Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav Tel: 327 316 595 www.diakonie-caslav.cz

Seznam členů regionální rady ve Středočeském kraji

Marta Marková, senior specialista administrativy, Call Centrum Go Příbram Šárka Mašínová, senior specialista, Call Centrum Go Příbram Martina Berušková, předsedkyně Asociace rodičů a přátel tělesně postižených dětí Beroun Eva Hamplová, ředitelka Domu dětí a mládeže Poděbrady Milan Holakovský, krajský zpravodaj Vltava-Labe-Press

Vítězové v kategorii Malorozpočtových projektů Hlavní město Praha

Grant: 100 tisíc korun Pomocné tlapky, o. p. s. Název projektu: Psí asistent pro Jakuba

Lidé se zdravotním postižením potřebují ke své existenci neustálou asistenci. Základní ideou organizace „Pomocné tlapky“ je částečná náhrada služby osobních asistentů nebo rodinných příslušníků zdravotně postižených pomocí asistenčních psů. Díky snížení závislosti na lidech se tak u zdravotně postižených zvyšuje samostatnost a sebevědomí. Pes asistent ovládá až 90 povelů. K těm nejzákladnějším patří podávání spadlých předmětů, otevírání dveří, rozsvěcení světel, otvírání pračky a vyndávání prádla či otevírání lednice. Pes dále pomáhá při samoobsluze – stahování ponožek, kalhot, rozepínání a stahování bundy, zvedání ruky na ovladač elektrického vozíku apod. Každý pes je cvičený „na míru“ klienta, dle jeho specifických potřeb. Finanční částka, kterou organizace získala, bude využita na materiálové náklady, spojené s výcvikem psa pro Jakuba – výbava pro psa (misky, pelech, vodítka apod.), dále pak na osobní náklady cvičitelů, cestovné, veterinární služby, secvičování, kancelářské potřeby apod.

Grant: 50 tisíc korun Diakonie sboru Církve bratrské Praha 3 Název projektu: Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Děti se závažným mentálním a kombinovaným postižením, zejména s autistickými rysy, často nezvládají pobyt ve větším kolektivu. Stacionář Diakonie sboru Církve bratrské učí tyto děti základním dovednostem, které jim umožní zařadit se do života ve škole i ve společnosti. Hledají pro ně vhodný a fungující způsob komunikace s okolím, rozvíjejí jejich soběstačnost, vědomosti, motoriku i sociální chování. Dle Portage programu je každému dítěti vytvořen individuální plán péče, který spočívá ve stanovení konkrétních úkolů, které se s dítětem pravidelně opakují a výsledky se monitorují. Hlavním cílem stacionáře pro následující rok, je zkvalitnit prostředí stacionáře (rekonstrukce topení, bezbariérové prostředí), školení a získávání nových poznatků pracovníků a zviditelnění stacionáře. Z finančních prostředků, získaných grantem, bude hrazena část nákladů na mzdy pracovníků, čistící prostředky a nemateriálové náklady, spojené s provozem stacionáře.

Vítězové v kategorii Velkorozpočtových projektů Hlavní město Praha

Grant: 400 tisíc korun Středisko náhradní rodinné péče Název projektu: „Start do života“ – pomoc a podpora dětem při odchodu z dětských domovů

Středisko náhradní rodinné péče pomáhá opuštěným dětem se zvláštními zdravotními a sociálními potřebami a novým náhradním rodinám. Projekt „Start do života“ nabídne všestrannou pomoc mladým lidem odcházejícím z ústavního zařízení – dětských domovů - do samostatného života. Pro tyto mladé lidi je obtížné orientovat se v nové životní situaci, na kterou nejsou připraveni. Projekt se snaží o vyrovnání jejich šancí pomocí výcviku, kurzů, prožitkových metod, psychosociálního poradenství a dalších aktivit, při kterých si mladí lidé osvojují dovednosti a praktické znalosti nezbytné pro samostatný život. Sdružení nabízí také přechodné ubytování, pomoc při hledání dalšího zázemí, volnočasové aktivity, podporu, supervizi i terapii. Sdružení získalo grant na úhradu mzdových nákladů pro psychologa, terapeuta a speciálního pedagoga, dále na materiální vybavení dílen a část provozních nákladů střediska.

Grant: 350 tisíc korun a Cena veřejnosti 50 tisíc korun Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Název projektu: Strukturované volnočasové aktivity dětí a mládeže zneužívající návykové látky v Dětském a dorostovém detoxikačním centru

Dětské a dorostové detoxikační centrum funguje jako jediné zařízení svého druhu v ČR a poskytuje pomoc a léčbu dětem a mladým lidem do 18ti let, kteří propadli návykovým látkám. Centrum poskytuje nejen detoxikaci a léčbu, ale i komplexní služby a péči, kterými se snaží uzdravit děti nejen po stránce tělesné, ale zejména po stránce psychické. Nedílnou součástí činností centra je poradenská a ambulantní péče pro rodiny dětí, pro školy a pedagogy. Centrum spolupracuje s K-centry, pediatry a léčebnami včetně terapeutických komunit. Prostřednictvím psychoterapie a mnoha volnočasových aktivit se snaží motivovat mladé lidi, kteří propadli drogové závislosti, k následné léčbě a zdravému životu bez drog. Centrum využije získaný grant na úhradu pomůcek pro muzikoterapii a arteterapii a dále na náklady spojené s opravami a údržbami centra.

Grant: 300 tisíc korun Pevnost – České centrum znakového jazyka Název projektu: Interaktivní učebnice českého jazyka pro Neslyšící na CD-Romu v českém znakovém jazyce II.

Největším problémem neslyšících je obtížné osvojování jazyka, ať už v psané nebo mluvené formě. Z tohoto důvodu zůstávají neslyšící stále jednou z nejvyloučenějších skupin společnosti, protože nerozumí světu kolem nich a komunikační bariéra tak narůstá. Vytvořením učebnice češtiny ve znakovém jazyce chce projekt přispět k zaplnění mezery v nabídce forem vzdělávání neslyšících. Sdružení Pevnost – České centrum znakového jazyka nyní připravuje druhou část Interaktivní učebnice pro Neslyšící na CD. Učebnici využijí neslyšící děti i dospělí stejně tak jako slyšící studenti českého znakového jazyka a slyšící rodiče neslyšících dětí. Připravovaný druhý díl bude vysvětlovat českou gramatiku ve znakovém jazyce i simultánním hlasovým projevem. Výklad bude zahrnovat i psanou podobu českého jazyka a bude doplněn množstvím vysvětlujících ukázek, článků, cvičení, atd. Grant bude využit právě na úhradu nákladů spojených s tvorbou této interaktivní učebnice.

Adresy odměněných organizací:

Středisko náhradní rodinné péče Jelení 91, 118 00 Praha 1 tel.: 233 355 309, 233 356 701 www.srnp.cz/SRNP

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Vlašská 36, 118 33 Praha 1 tel.: 257 197 101/148 www.nmskb.cz

Pevnost - české centrum znakového jazyka Sokolovská 304, 190 61 Praha 9 tel.: 266 006 390 www.pevnost.com

Pomocné tlapky o.p.s. V. Kratochvíla 1073, 332 02 Starý Plzenec tel.: 724 007 779 www.pomocnetlapky.cz

Diakonie sboru Církve bratrské Praha 3 Koněvova 151/20, 130 00 Praha 3 tel.: 222 584 355 www.cb.cz/diakonie

Seznam členů regionální rady v Praze

Luděk Šantora, národní manažer značkových prodejen Eurotel Praha Martin Klika, manažer obchodního plánu controlingu Eurotel Praha Markéta Niederlová, psycholožka Eva Hrončeková, psycholožka Roman Stolejda, obchodní ředitel Vltava-Labe-Press

Nadace Eurotel se zaměřuje na podporu projektů, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže, a k jejich lepšímu duševnímu i tělesnému rozvoji. Jedná se například o organizování aktivit zaměřených na využití volného času či programů pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a mládež, které napomáhají jejich snadnějšímu začlenění do společnosti.

Nadace Eurotel je samostatnou nestátní neziskovou organizací. Jejím zřizovatelem je společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. Nadace je financována z prostředků darovaných společností Eurotel. V letošním roce získala Nadace Eurotel prestižní cenu VIA BONA, která je veřejným uznáním za podporu obecně prospěšné činnosti.

zdroj: Nadace Eurotel AMI Communications

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Na konci týdne jste zakopali válečnou sekeru se stresem. Došlo vám, že podléháte nervozitě kvůli věcem, které nestojí za to. Nadřízený vám může být ukradený. Přeci si nenecháte zničit…

Nejčtenější články

Doporučujeme