Humanistická psychologie – výzvy pro školu

21. 5. 2004
K formulování principů humanistického obratu k žákovi a pojetí školy, která dokáže tento obrat realizovat, přispěla celá řada autorů, jmenovitě A. S. Neil, J. Holt, J. Kozol, P. Goodman (viz Gage, Berliner, 1986). Tyto principy je možno vyjádřit následovně.

Princip žákova učebního sebeurčení Základní hybnou silou učebního pokroku jsou vnitřní motivy, jež se rozvíjejí a uplatňují učitelovým facilitujícím – nedirektivním, usnadňujícím, provázejícím – působením. A. S. Neil (1960) kritizuje tradiční školu za to, že intrinzitní (vnitřní, z jedince samého vyvěrající) motivy nejdříve potlačí, aby pak pracně hledala, jakými uměle navozenými vnějšími tlaky či odměnami žáka k učení přimět. Doslova praví: „Když Tomášovi rovnou ukážu, jak jeho přístroj funguje, ochudím jej tím o jednu z životních radostí – o radost objevovat a překonávat při tom překážky. A co hůře, navodím v něm pocit, že je méněcenný, protože musí spoléhat na výpomoc od druhých.“ Učitel napomáhá žákovu sebeurčení tím, že vychází z jeho zvědavosti, otázek, nápadů, plánů, zkušeností a dává mu k dispozici to, co je zapotřebí, aby se vnitřní zdroje rozvinuly do seberealizačních aktivit.

Princip jednoty vůle učit se a vědění, jak se tomu naučit Autonomnímu, svobodnému seberealizačnímu směřování napomáhá nezávislost jedince. Vědět, jak se něčemu, co mne zajímá a pro co jsem se rozhodl, mohu bez cizí pomoci s úspěchem naučit, je tudíž vůdčím zřetelem veškeré edukační strategie humanistické školy.

Princip samostatného sebehodnocení Hodnocení v tradiční škole je doménou učitele, který je suverénně provádí, aniž je žák plně orientován v jeho pravidlech a důvodech jeho výsledků. V tom spočívá jeden z jejích nejtěžších prohřešků na tom, oč humanistický obrat k dítěti usiluje: „Humanistický pedagog zabezpečuje, že mezi ním a žákem dochází k setkáním, kdy spolu vyjasňují plány a rozhodnutí důležitá pro další učební postup. Při těchto setkáních jde také o stanovení kritérií posuzování výsledků tak, aby měl žák dostatek příležitostí naučit se samostatnému sebehodnocení, posléze zcela nezávislému na učiteli a prováděnému bez jakékoli jeho účasti.“ (Gage, Berliner, 1986)

Princip důležitosti prožívání a vyjadřování emocí Škola humanistického obratu k dítěti má být školou bohatého citového života. Rozvinutí širokého spektra pozitivních citů se má spojovat s učebními zájmy, průběhem a výsledky učení, žákovskou vzájemně nápomocnou pospolitostí, učitelovou facilitující podporou, otevírajícími se horizonty možností, zakoušením kvality života, který se ve škole odehrává, zkušenostmi se seberealizujícím já. G. Brown (1971) dokonce hovoří o nezbytnosti emocionální dimenze kurikula.

Princip eliminace hrozby V tradiční škole učitelé přímo či nepřímo, vědomě či nevědomě vystavují své žáky situacím ohrožení; buď proto, aby je donutili učit se, nebo aby si vynutili potřebnou kázeň. Pocity ohrožení se nejčastěji pojí se zkoušením a hodnocením, porovnáváním výkonů dětí, sdělováním výsledků učení rodičům, mařením perspektivy uplatnění po ukončení školy. Taková škola je pro mnohé děti (nebo i většinu žáků) místem negativních emocí, jež se posléze rozšiřují na učení a vzdělávání vůbec, na vzdělávací autority, knížky, z nichž je možno se učit, na vlastní předpoklady v učení uspět. Jednou ze základních deviz humanistické školy musí být proti tomu rozvinutí vstřícného, strachu prostého pozitivního očekávání, těšení se na to, co přijde, aby přineslo šance obohacení osobnostního růstu.

Realizaci principů humanistického obratu k dítěti ovšem dokáže zajistit jenom ten učitel, který v sobě rozvinul způsobilost napomáhat žákovi v jeho směřování k seberealizaci – být facilitátorem tohoto směřování. Facilitátor nepůsobí direktivně, nepřikazuje, ale základním zdrojem jeho působení je, že dokáže porozumět rozmanitým projevům seberealizační tendence dítěte a stavět se jim do služeb; že umí dítě provázet svou emocionální (empatickou), postojovou a konzultační oporou. Usnadňuje mu provedení závažných rozhodnutí, směřujících ku prospěchu jeho vývoje.


Ukázka je z knihy: Dítě v osobnostním pojetí Cíle a metody osobnostní výchovy ve škole O obratu k dítěti a výchovné úloze školy se často mluví. Náš přední odborník v oblasti výchovy a socializace člověka ukazuje, jaký konkrétní obsah může a má tento obrat v praxi školy i rodinné výchovy mít. Uvádí důležité poznatky psychologie, sociálních věd a dalších oborů, které pomohou vychovateli převzít větší odpovědnost za příznivé působení na osobnost dítěte. Autor ukazuje historické kořeny potřeby obratu k dítěti a analyzuje i současné podmínky života mladé generace, které představují jak vývojové šance, tak i rizika. Vysvětluje, co konkrétně znamená "vidět v dítěti vznikající a rozvíjející se osobnost", a jaké to na vychovatele klade nároky, a popisuje hlavních činitelů a úrovní vývoje osobnosti. Zvláštní pozornost věnuje tzv. citlivým (zlomovým či kritickými) údobím a událostem, které sehrávají obzvláště významnou roli při tom, jak se dítě stává samo sebou, objevuje smysl událostí i svého života a stará se o jeho naplnění - utváří sebe jako osobnost. autor: Helus Vydalo nakladatel: PORTÁL rok vydání: 2004

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Předposlední pracovní den je jako stvořený pro realizaci něčeho většího. Milé Rybičky, už delší dobu o něčem sníte a chtěli byste se v tom prosadit. Připravte si plán, podle kterého se…

Nejčtenější články

Doporučujeme