Jak poznat lhaní: detekce neverbálního klamání z gest a mimiky

11. 11. 2003
Jak poznat lhaní: detekce neverbálního klamání z gest a mimiky
V antropologickém slovníku lidských gest Řeč těla uvádí Desmond Morris (1999) do souvislosti s klamáním jednoznačně několik gest. Gesto tu napomáhá aktérovi oklamat příjemce. Pomáhá mu vnitřně lépe zvládnout náročnou situaci, v níž podvádí, a na druhou stranu – pro cvičeného pozorovatele – se stává signálem „vyzrazujícím“. Povahou takového gesta (němého slova) je jednak „vyslovení“, jednak „prořeknutí se“. Podle Morrise mají přímou (samozřejmě vždy jen potenciální) souvislost s klamáním a lhaním např. gesta sáhnutí si na nos nebo mnutí si oka.

Jiným gestem, jež nazývá poklep ukazováčkem na nos ze strany, signalizujeme příjemci – v anglofonní a italofonní oblasti: „Ty a já máme společné tajemství a musíme dát pozor, abychom se neprozradili.“ Gestem, při němž si špičkou ukazováčku sáhneme pod dolní víčko a stáhneme je dolů, dáváme příjemci najevo, že se nenecháme napálit nebo obelhat, jako bychom říkali: „Nemysli si, že jsem tě neprokoukl.“

Prozrazující gesta podle Morrise:

Sáhnutí si na nos

 

„Aktér si při řeči sáhne na nos. Přesná podoba tohoto doteku bývá v různých případech odlišná. Někdy si nos tiskneme hřbetem ruky nebo si jej třeme špičkou prstu. Jindy po něm hřbetem prstu přejíždíme tam a zpátky nebo se za něj chytneme. Tímto úkonem dáváme při řeči bezděčně najevo, že vůči adresátovi nejsme upřímní – aniž jsme si toho vědomi, poskytujeme mu tím cennou informaci o svých vnitřních pocitech … možná … nechtěně zvedáme ruku k ústům, abychom si je zakryli (tj. abychom zakryli lež, která se z nich ozývá), a od úst pak ruka pokračuje v pohybu až k nosu. Přemístění ruky od úst k nosu může být způsobeno podvědomým pocitem, že zakryjeme-li si při lži ústa, bude to působit příliš nápadně, ba dětinsky. Takže si místo toho sáhneme na nos, jako by nás na něm něco svědilo, čímž původně zamýšlený zastírací manévr zastřeme manévrem ještě lepším… Obecně platí, že je toto gesto vždycky projevem vnitřního rozrušení, a to i tehdy, působíme-li navenek klidným dojmem. Naše nitro překypuje emocemi a my se rozhodujeme, zda budeme lhát, nebo zda přece jen řekneme pravdu. Tím, že si v tu chvíli sáhneme na nos, dáváme najevo zmatek, který v nás určitá situace nebo otázka vyvolala.“ (Morris, 1999, s. 88–89)

 

Oko jemně mnuté

„Mneme si ukazováčkem oko nebo jeho blízké okolí. Toto gesto slouží jako záminka k tomu, abychom mohli zavřít nebo odvrátit oči ve chvíli, kdy se děje něco nekalého. Chceme se vyhnout vizuálnímu kontaktu s okolním prostředím a mnutí oka nám to diskrétně umožňuje … tohoto úkonu se dopouštíme, aniž o tom víme. Bezděčně tak prozrazujeme své vnitřní pocity, ať už jsme lháři my, nebo někdo jiný. V obou případech nám jde o to, abychom se nemuseli ostatním dívat do očí.“ (Morris, 1999, s. 97)

 

Obě gesta jsou běžně rozšířená po celém světě.

Bond a Atoum (2000) zkritizovali monokulturní povahu většiny výzkumů v této oblasti a zaranžovali několik výzkumů transkulturních schopností odhalit lháře. Studie, jíž se zúčastnilo 120 amerických a 60 jordánských studentů, ukázala, že máme vyšší šanci rozpoznat klamání u příslušníků vlastní kultury (šlo o spolužáky, které studenti dobře znali) než u toho, kdo patří k nám neznámé kultuře. Bez šancí ovšem nejsme. Autoři zjistili, že nám při detekci pomohou častěji hlasová (zvuková) kritéria než kritéria vizuální – a to i když nerozumíme tomu, co lhář říká. Autoři dále zjistili, že je poměrně snadné – v očích příslušníků cizí kultury – vypadat jako čestný a poctivý.

 

Jak detekovat lži zkušených lhářů?

Proč jsou v dnešní době často lháři úspěšnější ve svém oklamávání druhých než profesionálové, kteří mají jejich lži rozpoznat? Jak si vysvětlit, že ani policejní vyšetřovatelé v řadě experimentů nedosáhli lepších výsledků v detekování lží než skupina studentů? Psycholog Aldert Vrij, který se řadu let zabývá lhaním a speciálně možnostmi jak nachytat lháře, zformuloval pětici pravidel, která by mohla mírně zlepšit naše šance tváří v tvář lhářům.

 

Říká, že se nemáme přeceňovat. Naše sebevědomí a namyšlenost, že poznáme toho, kdo nám lže, sníží naši schopnost postřehnout detaily a soustředit se. Ani bychom se neměli spoléhat na řeč těla. Takzvaný Pinokiův efekt (tj. přesvědčení, že lhář se vyzradí sám a nám jen stačí, že ho budeme bedlivě sledovat) dnes už neplatí. Klasická vyzrazení jako zakrytí si úst dlaní nebo třes rukou jsou už dnes nepravděpodobná. V dnešní době už nestačí číhat na hrubé, vyzrazující pohyby. Tímto způsobem se zkušený lhář neprozradí. „Pinokiův efekt“ patří minulosti.

Můžeme být úspěšnější, když dostaneme druhou osobu pod časový tlak. Vrij je přesvědčen, že vymyslet věrohodnou vylhanou historku dá práci a že vůbec není snadné lhát rychle a bez rozmýšlení. Zkušený lhář se o to přesto bude snažit. Povede ho to nicméně k tomu, jak Vrij zdůrazňuje, že se bude „celým tělem“ snažit působit normálně. Vymyslet věrohodné lhaní stojí energii, a tak se většinou lhář přestane hýbat, snaží se vypadat nezúčastněně, klidně, sezení začne působit strnule nebo až ležérně. Pokles gestikulace a přirozených pohybů těla je, podle Vrije, rozhodně spolehlivější neverbální indikátor než dlaň zakrývající ústa.

Větší šanci má pozorovatel než tazatel (vyšetřovatel). Protože i formulování otázek, jimiž bychom druhou osobu nachytali (nebo se naopak přesvědčili o tom, že nám říká pravdu), stojí energii, doporučuje se mít u křížového výslechu pozorovatele. Bývají úspěšnější v odhalení lhářů než sami tazatelé (vyšetřovatelé).

Můžeme být úspěšnější, když druhou osobu přesvědčíme, že „jde o hodně“. Čím vyšší jsou sázka, riziko, nebezpečí a čím vyšší je motivace lháře, aby byl úspěšný, tím vyšší je také šance (platí opět pro pozorovatele), že si na jeho chování něčeho všimneme (viz podkap. Experiment se lhaním po zhlédnutém filmu; též Vrij, 2001).

Někteří autoři činí rozdíl mezi celkově „naivním“ neverbálním projevem, kterým doprovázely např. zdravotní sestry své lhaní pacientům – při sdělování tzv. milosrdné lži, a mezi „otrlým“ neverbálním projevem zkušených podvodníků.

Jako znaky naivního neverbálního lhaní uvádí Křivohlavý (1995):

  • natáčení se k adresátovi bokem;
  • vyhýbání se zrakovému kontaktu;
  • narušená (neobvyklá) koordinace obou rukou – ruce se najednou něčím zabývají.

Za znaky „otrlého“ neverbálního „krytí“ lži je oproti tomu možné považovat:

  • postavení se k adresátovi čelem;
  • vytrvalý pohled do očí (až 100 % času rozhovoru);
  • souhra rukou koordinovaná, nenápadná.

 

Usvědčující tvář

Přes všechna zpochybnění, která jsme právě uvedli, lze říci, že pozorný partner v komunikaci může hodně vyčíst z toho, jak se tváříme. (Zejména tehdy, když se nehlídáme.) Odečíst může to, na co myslíme, co hodláme udělat, co plánujeme pro bezprostředně následující chvíle, jak „v duchu“ komentujeme to, co on nám sděluje. Vyčíst se dokonce dá, zda jsme si na něco právě vzpomněli – někdy dokonce i to, na co jsme si vzpomněli a zda si vzpomínáme, event. zda jsme si vzpomněli na něco radostného, nebo smutného. Tvář u řady lidí stále zůstává zrcadlem jejich vnitřních emočních stavů: smutku, štěstí, zklamání či rozčarování, strachu, znechucení, vzteku, překvapení, zájmu a zvědavosti, studu a hanby, nesmělosti a nejistoty, lásky či chuti pomstít se. Tvář vyjadřuje také určitá komplexní sdělení metaforické povahy: „Nevím“, „Vůbec si nejsem jist“, „Nudím se“, „Rád tě vidím“.

 

Tvář dokáže signalizovat nátlak na druhého: Pouze tím, jak se člověk zatváří, vyšle jasnou zprávu – udělej to a to nebo řekni tamto, na čem jsme se před chvílí domluvili. Tvář umí pobízet i přibrzdit jednání druhého člověka. Je sice němá, ale „mluví“ velmi hlasitě a často jednoznačně. Ve výrazech naší tváře mohou být také vepsány silné prožitky za dlouhé předchozí období.

Lhaní lze z mimiky odpozorovat proto, že výrazy zvláště některých emocí bývají automatické a bezděké. Jak ovšem upozorňuje Ekman (1997b), zkušený lhář dovede „tvarovat“ mimické výrazy velmi podobné těm, jež jsou za normálních okolností mimovědomé a jež se vymykají našemu ovládání. Věrohodné lhaní je právě proto věrohodné, že se při něm lhář dokáže velmi přesvědčivě tvářit. Totéž platí o dobrých hercích, o mimech, dokonce i o některých politicích nebo televizních moderátorech – kteří mají k hercům blízko.

Většina lidí se ovšem na ovládání svých mimických svalů a jiných neverbálních výrazů těla nijak speciálně nepřipravuje. Ekman a Friesen v sedmdesátých letech 20. století vyvinuli tzv. Facial Action Coding System (FACS; čili Kódovací systém obličejových aktivit), vyhodnocující metodu, která si všímá detailních a velmi drobných hnutí (pohybů) a tvarů mimických svalů. Nejvýraznější rozdíly byly popsány mezi tzv. falešným (strojeným, zdvořilostním, z hlediska lhaní něco zamaskovávajícím) úsměvem a úsměvem radostným ve stavech štěstí.

 

Experimenty Paula Ekmana

Z několika experimentů, ve kterých Ekman se spolupracovníky – většinou v devadesátých letech 20. století – zkoumali úspěšnost školených jedinců odhalit lháře, vyplynula i cenná vedlejší zjištění. Například tzv. Othellova chyba: Osoba, které hodně záleží na tom, aby nedůvěřivé okolí přesvědčila o tom, že ona se opravdu ničeho nedopustila (a také se ničeho nedopustila), může působit nevěrohodně a „podivně“. Je to způsobeno tím, že se bojí, aby jí okolí uvěřilo – sama se ocitá ve stresu, v úzkosti, může se jí třást hlas… Jinak řečeno: Vykazuje takové projevy, že by neobstála na detektoru lži. Ukazuje se, že pod vlivem hrozící sankce je nejenom obtížné věrohodně („bez mrknutí oka“) lhát, ale je obtížné i přesvědčit o pravdě. A možná je to obtížnější než podvádět. Součástí tzv. Othellovy chyby při posuzování pravdomluvnosti je dále předsudek (tzv. filtr vnímání) v mysli toho – nedůvěřivého –, kdo pravdomluvného poslouchá, ale kdo je již předem přesvědčen – mylně – o tom, že mu druhý lže.

 

Z experimentu, popsaného v roce 1997, Ekman a Frank přesto vyvodili, že trénovaným pozorovatelům a posluchačům pomohlo všímat si, jestli osoby, které na ně mluvily, měly nebo neměly strach, a také zda z jejich obličeje (tónu apod.) byly poznat drobné signály znechucení (vyskytují se u lhářů). Ovšem i z nejoptimističtějších výsledků opakovaně plyne, že i ti nejzkušenější znalci lidského chování se v 15–30 % případů zmýlí. Zkušení a naprosto otrlí lháři je obelžou (srov. Frank a Ekman, 1997). Je třeba mít na paměti: Nebezpečí, že označíme za lháře někoho, kdo mluví pravdu, je příliš velké.

Podívejme se podrobněji na jeden z dřívějších experimentů: Experiment se lhaním po zhlédnutém filmu Pokus podrobně popsali P. Ekman a M. O’Sullivan (1991):

Jednatřiceti mladým zdravotním sestrám (studentkám zdravotní školy) byl promítnut film. Část dívek zhlédla film, který navozoval pohodu a byl celkově uklidňující. Druhá skupina zhlédla film, který byl, dalo by se říci, hrůzný. Dokument byl plný krve, byly zde scény amputací a záběry uhořelých obětí. Vedoucí experimentu motivoval všechny dívky, aby přesvědčily druhého člověka v rozhovoru o tom, že film byl příjemný. Každé bylo řečeno, že úspěšné přesvědčení druhého člověka o tom, že právě viděly velmi hezký film, souvisí s jejich předpokladem a talentem vykonávat povolání zdravotní sestry. Dokonce bylo sestrám řečeno, že na úspěchu v interview závisí jejich kariéra. Tyto podmínky navozené před výpovědí (zejména předpověď, že na úspěchu bude záviset kariéra) stimulovaly lži s vysokou motivací (viz podkap. Hierarchie lží). Autoři již z dřívějška věděli, že za těchto okolností lze lhaní osoby odhalit s větší pravděpodobností, protože lhář, vysoce motivovaný ke lhaní, zpravidla mírně pozmění své neverbální chování oproti autentickým projevům.

Výpovědi dívek byly natáčeny na černobílý videozáznam. Vypovídající dívky se dívaly do kamery a v záběru byla vidět celá jejich postava (pro případné celkové posouzení „řeči těla“). Získané promluvy byly podrobně analyzovány a bylo vybráno deset – z nich pět pravdivých – a k nim pět záznamů, na nichž zdravotní sestra (studentka) neříkala pravdu. Autoři experimentu vybrali ty záznamy, u nichž se přesvědčili o tom, že podrobným studiem mimických výrazů v obličeji (podle metodiky FACS) a zároveň poslechem hlasu lze dokázat, že se výraz pravdomluvné osoby liší od výrazů osoby, která lže.

Vlastní experiment měl ovšem teprve začít. Vše bylo připraveno k tomu, aby se ověřilo, zda budou někteří profesionálové úspěšní v tom, že poznají, která dívka lhala a která nikoli. Testován byl rozsáhlý vzorek lidí – 509 osob. Většinou šlo o jedince, kteří přicházejí s detekováním lží do kontaktu v rámci svého povolání: experimentu se zúčastnili tajní agenti zpravodajských služeb USA, profesionálové používající k výslechům detektory lži, soudci, policejní vyšetřovatelé, psychiatři a rovněž univerzitní studenti, speciálně se zajímající o tuto problematiku, navštěvující výběrový kurz zaměřený na rozpoznávání emocí a lhaní.

Každý hodnotitel zhlédl všech deset jednominutových záznamů s výpovědí dívky. Předem se dozvěděl, že polovina dívek říkala na kameru pravdu a polovina lhala. Po skončení minutového pozorování a poslechu výpovědi měl každý 30 sekund na to, aby se rozhodl a zakroužkoval buď „lže“, nebo „mluví pravdu“. Vzhledem k tomu, že náhodná šance uhodnout pravdu byla 50% a že autoři věděli z předchozích obdobných experimentů,* že posuzovatelé bývají jen výjimečně úspěšní ve více než 60 %, byli hodnotitelé po skončení posuzování roztříděni do tří skupin:

  • do skupiny neúspěšných (tito pozorovatelé posoudili správně 0–3 dívky);
  • do skupiny průměrně úspěšných (4–6 dívek);
  • a do skupiny úspěšných (7 a více správně posouzených videozáznamů).

Z hlediska různých profesí posuzovatelů i z hlediska dalších kritérií se nakonec ukázalo jako užitečné povšimnout si ještě podskupiny těch, kteří skórovali s vynikajícím výsledkem (správně identifikovali lež či pravdomluvnost u 8–10 dívek). Autoři měli předem zformulovány dvě hlavní hypotézy:

1. Úspěšní hodnotitelé budou častěji uvádět, že si všímali neverbálních detailů a projevů (tato hypotéza je v rozporu s pozdějším Vrijovým pravidlem – viz podkap. Jak detekovat lži skutečných lhářů).

2. Bude zjištěna pozitivní korelace mezi úspěšným detekováním oklamávání a úspěšností v rozpoznávání tzv. mikrovýrazů emocí (microexpressions – součást FACS).

Rozsáhlý vzorek hodnotitelů umožnil sledovat i možné souvislosti mezi věkem a úspěchem v detekování, mezi nabytými profesními zkušenostmi a úspěšností v odhalování lhářů; dovoloval porovnat jednotlivé profesní skupiny a pohlaví. Autoři také ověřovali již dříve jinými autory zkoumanou souvislost mezi sebevědomím hodnotící osoby (přesvědčení, že dokáže lhaní poznat) a mezi její skutečnou schopností.

 

Výsledky

Jako nejúspěšnější skupina profesionálů – a vlastně jediná významně úspěšná v tomto experimentu – se ukázala být skupina agentů tajných služeb. Pouze tajní agenti – hodnotitelé (konkrétně 53 % z nich) se dostali těsně do pásma „úspěšní“. Všichni ostatní byli alespoň průměrně úspěšní a nikdo z nich „nespadl“ do pásma neúspěšných. Téměř třetina tajných agentů (29 %) navíc dosáhla vynikajícího výsledku (tj. správně rozpoznali lži v 8 a více případech). Nikdo jiný tak úspěšný nebyl.

 

Z profesní skupiny, která byla druhá nejúspěšnější (psychiatři), jen 12 % skórovalo s vynikajícím výsledkem (8 a více správně). Pokud by neměli mezi posuzovateli videozáznamů tajné agenty, uzavírají autoři, museli by potvrdit předchozí skeptické nálezy jiných badatelů, které naznačují, že „školení“ profesionálové se v odhalování a usvědčování lhářů ve skutečnosti nijak neliší od vzorku neškolených studentů.

Autoři nezjistili rozdíl mezi pohlavími. Nedá se tedy říci, že by muži nebo ženy byli úspěšnější v odhalování lží.

Autoři zjistili negativní korelaci s věkem: mladší osoby byly úspěšnější v odhalování klamání než osoby starší. U tajných agentů a profesionálů používajících detektory lži byly všechny osoby, které skórovaly s vynikajícím výsledkem, mladší 40 let. To vypovídá o negativní korelaci úspěšného detekování lhaní a let praxe! (O možném vysvětlení se ještě zmíníme.)*

  • Pro úplnost zmiňme i experiment popsaný G. Kohnkenem v Social Behaviour v roce 1987, ve kterém autor přišel k opačnému závěru. Popsal zde trénink policejních vyšetřovatelů zaměřený k usvědčení očitých svědků, kteří podvádějí. Autor zjistil pozitivní korelaci úspěšnosti s věkem: starší vyšetřovatelé byli v odhalování lhářů úspěšnější.

Sebevědomí jedinců, kteří byli přesvědčeni, že budou v odhalování lží úspěšní, nekorelovalo se skutečnými výsledky. Sebevědomí samo tedy nemá na správné posuzování lhaní a pravdomluvnosti vliv.

U psychiatrů nebyla zjištěna souvislost mezi jejich orientací (psychodynamickou, nebo behaviorální) a úspěšným odhalováním lží. Nepotvrdil se rozdíl v míře úspěšného detekování u psychiatrů, kteří působí zároveň jako soudní znalci, a těch, kteří podobnou zkušenost nemají.

Zajímavé mohou být odpovědi na otázky, čeho si hodnotitelé videozáznamů všímali přednostně (měli vždy jen 1 minutu na pozorování). Z řečových „klíčů“ uváděli: příliš pomalé odpovídání, vyhýbavá odpověď, mluvila zbytečně moc, protiřečila si. Z neverbálních klíčů: chvěl se jí hlas, uhýbání očima, falešný úsměv, celková řeč těla. Co se týče hypotézy č.1, experiment ji podpořil – úspěšní hodnotitelé častěji uváděli neverbální „klíče“, jimiž si vypomáhali, resp. uváděli neverbální plus verbální kritéria svého postupu. Jak vidno, k úspěchu to – většinou – nevede.

 

Podněty pro diskusi

 

Proč se tajní agenti tolik odlišili od všech ostatních? Ekman a O’Sullivan zjišťovali v rozhovorech po experimentu zkušenosti osob s odhalováním lží a s usvědčováním lhářů. Zjistili, že příslušníci zpravodajských služeb (tajní agenti) – nebo alespoň většina z nich – mají zkušenost s ochranou významných vládních úředníků. Jejich úkolem je ochránit státníky před útokem. Tato úloha je vede k tomu, že se výrazně spoléhají na neverbální signály osob, které pozorují, a že aktivně vyhledávají podezřelé neverbální signály u osob v davu. Zjištěnou vyšší schopnost mladších agentů si autoři vysvětlili tím, že mají více aktuálních zkušeností „z terénu“; starší zpravodajci či vyšetřovatelé u policie se zabývají mnohem více administrativní prací, která je odvádí od situací „tváří v tvář“ a vede k poklesu jejich schopnosti detekovat podvádění.

Soudci po pokusu objasňovali svůj neúspěch tím, že často sedí u soudních přelíčení tak, že nevidí do tváře vypovídající osobě. Také si často dělají poznámky a nesledují osobu, spíš poslouchají to, co říká. Vyšetřovatelé z kriminální policie jsou zase více zaměřeni na to, aby získali důkaz, než aby rozlišovali, kdo lže a kdo ne. Na rozdíl od tajných agentů se zabývají mnohem vyšším počtem těch, kdo skutečně lžou, což je vede k vyšší podezíravosti – a ve svém důsledku k neúspěšnému odhalování. Psychiatři uváděli, že pravda či lhaní samy vyplynou a že se nějak speciálně právě na tyto aspekty lidského chování nezaměřují.

Kritika by mohla směřovat k tomu, že v experimentu podobného typu jde spíš o posuzování věrohodnosti pozitivních emocí vyjadřovaných v obličeji než o lhaní v pravém slova smyslu. Přesto lze podobné chování lidí označit za oklamávání. Rovněž bychom měli mít na paměti (a autoři to sami v závěru zmiňují), že celý experiment byl zaměřen pouze na jeden typ lhaní – skrývání negativních emocí po zhlédnutí děsivého filmu a „nastrojení“ pozitivních emocí. Takto získané výsledky můžeme zobecňovat jen nanejvýš obezřetně.

 


Ukázka z knihy: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci Vydalo nakladatelství Portál Cena: 206,- Kč

 

Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře. Tím spíše nás všechny zajímá, proč nás druzí v komunikaci často klamou a jaké prostředky k tomu používají. Poprvé v češtině vychází knížka, která se těmto otázkám systematicky věnuje. Přestože výchozím oborem autora je psychologie, text má zřetelné mezioborové přesahy. Svou povahou spadá do disciplíny nazývané někdy "komunikační studia". Autorovou snahou je skloubit vysoký odborný standard se srozumitelným a seriózním popularizačním výkladem.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

S plněním pracovních úkolů nemáte problémy, dalo by se říci, že je zvládáte levou zadní. Nyní si vytváříte prostor pro jiný zdroj sebeuplatnění. Najděte si nového koníčka, po práci…

Nejčtenější články

Doporučujeme