Ona touží po lásce a on jí nabízí sex

16. 4. 2002
Ona touží po lásce a on jí nabízí sex
Na jedné straně máme případy, kdy si žena stěžuje, že nepociňuje manželovu lásku. Uvádí, že partner nedává lásku dostatečně znát, o lásce s ní nemluví, neprojevuje obdiv, péči, obětavost a ani jinak z jeho slov nebo chování žena nevyciňuje žádný opravdový a hluboký citový vztah k ní.

Ona touží po lásce a on jí nabízí sex

Na jedné straně máme případy, kdy si žena stěžuje, že nepociňuje manželovu lásku. Uvádí, že partner nedává lásku dostatečně znát, o lásce s ní nemluví, neprojevuje obdiv, péči, obětavost a ani jinak z jeho slov nebo chování žena nevyciňuje žádný opravdový a hluboký citový vztah k ní. Ona touží po lásce a on jí nabízí sex. S touto problematikou se lze setkat zejména v manželství romantické ženy s citově chladnějším realistickým mužem. V druhé formě vztahu, v němž chybí láska, si žena stěžuje, že ona sama necítí lásku k manželovi, a to bez ohledu na to, zda manžel k ní lásku cítí a zda ji slovy nebo činy projevuje. Manželovo vlídné, vstřícné chování a ochota vyhovět jejím požadavkům na tom nic nemění. Žena k němu prostě "cit lásky" nemá a přitom takový cit považuje za základní podmínku pro to, aby s ním mohla uspokojivě prožívat a rozvíjet svůj sexuální život.

Zjišňujeme dvě základní varianty situace, kdy chybí láska ženy k manželovi. Buď cit chybí od samého začátku manželství či vztahu, anebo původně prožívaný cit v průběhu manželství vymizí.
Příkladem prvního typu jsou manželství uzavíraná z rozumu, v současné době v situacích, kdy se žena "musela vdát", protože byla těhotná a protože se jí sňatek s mužem, byň nemilovaným, jevil jako nejrozumnější řešení vzniklé sociální situace. Žena se stykem souhlasila buď na nátlak partnera, nebo to s ním prostě "zkoušela", ale vztah k němu nepovažovala za záležitost, která byl měla vést k manželství; nechtěla si tohoto muže vybrat za trvalého manželského partnera. Nebo se jí partner v dané životní situaci zdál nejvhodnější z dostupných mužů pro manželství. Uvědomovala si ubíhající léta a chtěla se zavčas vdát. V dalším průběhu se některé ženy v takovém vztahu přizpůsobí, na manžela si zvyknou. Život přinese řadu konkrétních úkolů, které je třeba zvládat, a sexuální život přijímají ženy v tomto vztahu jako běžnou samozřejmou součást. U některých žen však kontrast tohoto banálního sexuálního života s představami o extatickém sexu v rámci zamilovanosti postupně zhoršuje kvalitu manželského sexuálního soužití a ony vůči němu začínají skrytě a pak i otevřeně protestovat. Protest se může zesilovat, setkává-li se žena ve svém okolí s muži, kteří ji více přitahují a kteří o ni projevují zájem.
Příkladem druhého typu jsou manželství, v nichž žena postupně pociňuje, jak její lásky k manželovi ubývá. Dochází k zevšednění. Přitom zde nemusí být zjevné konflikty a rodina v ostatních oblastech funguje dobře. Ženě se vytrácí pocit, pro který manželství hlavně uzavřela. Pokud už k manželovi "nic necítí", mizí pro ni také důvod k sexuálnímu styku. Sexuální soužití bez lásky považuje žena za nepříjemné, nevhodné nebo nemorální a začíná se styku vyhýbat. Těžko se smiřuje s požadavkem, že by měla "vyhovět manželovi pro udržení rodinné pohody". A pokud manžel styk vynucuje, anebo ona sama se k tomu pod tlakem nutnosti odhodlává, začíná postupně pociňovat k sexuálnímu styku nechuň. Nechuň až odpor jí přichází na pomoc jako zdůvodnění, proč nemůže dělat to, co ve skutečnosti dělat nechce.
V obou případech jsou ženy, které nemilují svého manžela, připraveny zamilovat se do někoho jiného a v jiném vztahu pak prožívat uspokojivě i sex. V některých případech dodržují pravidla utajení, nezřídka však manžela také samy o své nevěře při "vhodné" příležitosti informují. Může v tom být motiv "zdůvodnit odmítání manželského sexuálního života" - vysvětlit muži, že žena nemůže sexuálně žít s manželem, když miluje někoho jiného, s kým prožívá sexuální život plně a uspokojivě. Svému milenci chce žena "zůstat věrná".
Ženy, které navážou za těchto okolností mimomanželský vztah, z jehož prozrazení pak vznikne konfliktová manželská situace, nezřídka konfliktovou situaci zdůvodňují různými nedostatky manžela a jeho nevhodným chováním. Hledají nepříznivé vlastnosti jeho osobnosti a uvádějí mezi nimi i takové vlastnosti, které dříve za záporné nepovažovaly.
K manželům, jimiž jsou ženy ve svých citových vztazích "zklamány", patří nejen muži despotičtí, sobečtí, hrubí a závislí na alkoholu, ale často muži slušní, spolehliví, ochotní, podrobující se, starostlivě pečující o domácnost, starající se svědomitě o děti a snažící se vyhovět manželce, tj. muži označovaní jako neimponující. Žena pak uvádí, že muž je výborný otec a výborný partner do manželství, ale neimponuje jí, a proto k němu nemůže cítit lásku. Na rozumové úrovni si uvědomuje, že takový muž je velmi výhodným partnerem, ale přesto je ochotna se ho vzdát a raději prožívat milostný románek s mužem daleko horších sociálních a morálních kvalit. Za těchto okolností nemusí být manželský vztah zjevně konfliktový. Žena si dokonce může manžela cenit jako partnera a otce dětí, ale "nemiluje ho", a proto ho nepřijímá jako partnera sexuálního.
Protože se většinou jedná o manželství s dětmi, dobře fungující ve většině oblastí rodinného života, je z hlediska společnosti škoda, když se tato manželství rozpadnou a děti ztratí jednoho z rodičů. V těchto případech jsme však nedokázali najít uspokojivé východisko a předkládáme čtenáři pouze několik podnětů k pokusům o zvládnutí situace. Všechny mohou vyvolat oprávněné námitky.

1. Každý z manželů si bude sám pro sebe opakovaně připomínat svou odpovědnost k dětem, která je důležitější než jeho vlastní citové potřeby.

2. Žena si zkusí připomínat pěkné společné zážitky, bude se soustřeďovat na kladné rysy manžela a manželství a bude se poddávat sexuálnímu styku s takto zaměřenými představami. Připomeňme si, že láska nemusí být jen "neovladatelným citem" a přijímáním, ale může být také uvědomělým a obětavým dáváním.

3. Manžel se pokusí snížit svou citovou závislost na manželce, dostat se z neimponujícího postavení a uplatňovat se víc v životě mimo manželství. Nebude se vnucovat, dovolávat se citů, které neexistují, a pokusí se doma vytvořit ovzduší věcné spolupráce.
Jsme si zároveň vědomi toho, že v některých případech je konstruktivní rozvod se zachováním kladných vazeb dětí k oběma rodičům nejvhodnějším řešením.
Pouhý nedostatek romantiky, která zvyšovala kouzlo sexuálních setkání před manželstvím a v rané fázi manželství, může sice také ochuzovat sexuální prožitky ženy, ale je to situace přece jen snáze zvládnutelná - manžel se totiž může alespoň občas pokusit znovu vnést do soužití romantické prvky, a pak se většina žen s novou, "realistickou" fází manželského vztahu obvykle vyrovná a přijme méně dramatickou, klidnou lásku ve vztahu, do nějž přibudou starosti i radosti s dětmi.
V této souvislosti stojí za zmínku, že někteří badatelé považují lásku za složitý proces, který má více stránek nebo složek. Americký psycholog R. Sternberg uvádí tři složky: vášeň, důvěrnost a oddanost. Zatímco vášeň představuje citové vzrušení, nadšení a touhu po tělesném spojení, důvěrnost v sobě obsahuje porozumění a sdílení, vzájemné svěřování, odkrývání vlastních pocitů a zájem o pocity druhého s poskytováním emoční podpory. Oddanost je pak spíše rozhodnutím ke společnému životu, závazkem a angažovaností ve vztahu k partnerovi.
Intenzita a trvání jednotlivých složek se v průběhu déletrvajícího manželství od sebe liší. Vášeň může nabýt velké síly, zároveň však roste i klesá rychle. Důvěrnost se vyvíjí pomaleji a klesá rovněž pomaleji. K poklesu přispívají obavy ze zneužití důvěrných informací v konfliktech a hádkách. Oddanost roste nejpomaleji, ale může pak vydržet ve stejné síle až do konce života i přes těžkosti, které manželství potkají. Nejvíce přispívá k jeho trvalosti a stálosti.

(ukázka je z knihy Sexuální starosti a radosti, brož., 208 s., 229 Kč, vydalo nakladatelství Portál, 2002).

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Ozve se vám spolužák, kterému se vede velmi dobře. Musí vám být jasné, že to není jenom tak. Pozvěte ho na návštěvu, abyste se dozvěděli víc. Vypadá to, že by pro vás mohl mít velice…

Nejčtenější články