Používáte potravinové doplňky

27. 11. 2000
Člověk je schopen přežít zcela nefyziologický způsob vlastní výživy. Jde o to, za jakou cenu. Konečně i o tom je výstava "Zdraví ničím nenahradíš".

Perspektiva využití potravinových doplňků a funkčních potravin pro zdraví

Název dostatečně nezdůrazňuje nepříznivou aktuální situaci ve výživě populace o jejíchž následcích lze bez nadsázky hovořit jako o jednom velkém experimentu s nedozírnými následky. Neodpustím si přirovnání konstatováním, že jsem již mnohokrát v duchu uvažoval o tom, že nejen hmyz přežije všechno, zdá se totiž, že dokonce i člověk je schopen přežít zcela nefyziologický způsob vlastní výživy. Jde o to, za jakou cenu. Konečně i o tom je výstava "Zdraví ničím nenahradíš".


Moderní doba naštěstí umožňuje moderní řešení. V oblasti výživy je možné hledat cestu v použití nových druhů potravin a zcela nedostatečnou úroveň základní výživy řešit použitím nutričních doplňků.
Argumentace pro nezbytnost zásadního rozšíření použití potravin pro "zvláštní výživu" (dříve potravní doplňky, nyní také "nutraceutika" - v dalším textu uvedeny jen zkratkou NUTR) a funkčních potravin (definovaných jako základní potraviny obohacené o různé ve výživě nedostatkové látky - dalším textu uvedeny jen zkratkou FP) je postavena na nezvratných faktech :

 

 1. nevhodné výživové zvyklosti
  Jsou zakořeněny u většiny populace a následně vyvolávají deficit řady esenciálních, pro zdraví nezbytných látek. Ani všeobecný nadbytek energie nezajistí jejich dostatečný příjem - kromě toho důsledkem přejídání je řada zdravotních problémů
 2. nutné technologické zpracování surovin při výrobě potravin, nesprávné skladování a prodej a následné kuchyňské zpracování vede k významné ztrátě celé řady nutných živin
  Nejenom to - dochází k zásadnímu poklesu obsahu esenciálních látek, neodborný prodej a skladování a nevhodná kuchyňská úprava zvyšuje hygienické riziko. Jsou používána některá potencionálně riziková aditiva a konzervancia. Seznam deficitních látek se stále rozšiřuje díky výzkumu
 3. stále rostoucí použití farmak
  Převážná většina z nich způsobuje zhoršení vstřebatelnosti esenciálních látek, některé jsou příčinou vzestupu tělesné hmotnosti�..
 4. zhoršující se životní prostředí prokazatelně zvyšuje požadavky organismu na množství specifických ve výživě původně přirozeně přítomných ochranných látek
  Ty nejsou v běžné výživě obsaženy ani v základním nutném množství
 5. naprosto tragický je stav využití specificky definované výživy, podceňuje se efektivita konzumace NUTR a FP a to jak v prevenci tak v podpoře terapie
  Ve většině západních zemí je jejich použití v prevenci značně rozšířenou praxí. Ani klinická dietologie spolupracující s ostatními lékařskými obory není popelkou tak jako u nás

 

Bližší popis a důkazy podporující uvedená tvrzení jsou na tomto místě zbytečné

 1. je možné je brát jako fakt. Bez zajímavosti však není popis příčin nedostatečného

využití NUTR a FP :

 • A/ neexistuje jednotný názor legislativních orgánů na jejich schvalování
 • B/ cena - v řadě případů uměle zvyšovaná
 • C/ nedostatečná osvěta motivující jejich použití
 • D/ nedostatečná nabídka FP v důsledku nezájmu spotřebitelů
 • E/ lobby farmaceutických výrobců brání volnému prodeji NUTR a FP tlakem na zpřísnění legislativy jejich schvalování do oběhu-výrobci jsou nuceni k nekonkrétním popisům účinnosti a k doporučování podprahových dávek
 • F/ veřejnost je matena nekorektními nedostatečně fundovanými vyjádřeními některých odborníků ve smyslu zbytečnosti použití obou skupin výrobků
  Zcela mylné a ve svém důsledku zdraví poškozující je tvrzení, že "pestrá smíšená strava" je naprosto dostatečným zdrojem všech nezbytných živin a esenciálních látek
 • G/ mnoho výrobců tzv. "módních" potravin ( sladkosti a fast food ) zneužívá nedostatečné výživové znalosti populace a intenzivně podporuje prodej těchto vrcholně neracionálních potravin přičemž cíleně šíří desinformace ve formě agresivní neetické reklamy

 

Na tomto místě není možné předložit koncepci řešení

Formulace návrhů na řešení uvedených problémů může být postavena pouze na rozsáhlém odborném rozhledu. Ťzce zaměřený specialista nedokáže uvést do praxe vlastní poznatky. Pokud je nucen k reálným doporučením, uchyluje se k formálním frázím. To považuji za základní problém odborného přístupu.
Mnohaletá praxe sportovního fyziologa a poradce pro výživu profesionálních sportovců a v současnosti i "terénního dietologa" a producenta NUTR a FP mne utvrdila v přesvědčení, že výsledky základního výzkumu a populačních studií nejsou v dostatečném rozsahu a tím méně pak účinně prezentovány odborné i laické veřejnosti. O realizaci ani nemluvě. Důsledkem jsou nekonkrétní a alibistická vyjádření a laxní přístup lékařské veřejnosti k případné realizaci, zdůvodňovaný "vědeckou skepsí". Nelze se divit, že většina lékařů má negativní přístup k použití NUTR a FP v prevenci a v podpoře léčby. Na tomto místě se zdržím hlubšího komentáře příčin tohoto stavu.
V této souvislosti vyniknou následující reálné situace. "Bojujeme" proti kouření a přitom jsou na trhu cigarety. Naopak naše výživa nás nechává chladnými

 1. na bůčku nebo majonéze není uvedeno " pozor - škodí zdraví" ani

"nevhodné pro děti"�Komické je, že na musli tyčinkách musí být uvedeno nevhodné pro děti do tří let !! Někteří kolegové dělají veřejnosti medvědí službu svými prohlášeními : ( cituji ) "žádná potravina není nezdravá je-li konzumována v přiměřené míře" ). Z mého pohledu jde o vrcholnou demagogii. Vždyň kdo si troufne definovat onu " přiměřenou míru "?
Zhoršující se zdravotní stav populace je alarmující�.
Vzpomínám na celou řadu návrhů na řešení - od socialisticky velkohubých, nikdy neuvedených do praxe, až po "klausovsky tržní", ale stejně tak neplodné. Investice do programů zdravotní ( výživové ) osvěty jsou ekonomicky velmi náročné a přestože by se po určité době vrátily, což prokázaly programy realizované v některých rozvinutých státech, nelze očekávat změnu státního přístupu. Zdraví se stává byznysem a pak je z tohoto pohledu absurdní, že přestože NUTR a FP jsou předmětem volného prodeje nehrazeného ( v převážné většině případů ) zdravotními pojišňovnami, jejich odborné aplikaci se lékařská veřejnost vyhýbá.
V této situaci nezbývá než neustále zdůrazňovat, že každý se musí o své zdraví starat sám. Nikoliv však až když je pozdě. Nelze se vědomě poškozovat a spoléhat na to, že lékaři mne vyléčí a pojišňovna to zaplatí. Mimochodem, jak k tomu přijdou ti zdraví ? Na druhé straně - na této výstavě se pohybujeme v oblasti zdravotního poškození jehož příčiny jsou buď vrozené nebo vyvolané nejasnými vnějšími vlivy. Do jaké míry je možné hovořit o dědičnosti a do jaké o působení vnějších faktorů ? Lze vůbec hovořit o "zdravém" člověku ? Nejsme pouze tvory "přežívajícími" za cenu obrovských nákladů do léků ?
Lze předpokládat, že růst informací nepřispěje k definitivnímu řešení - spíše naopak - způsobí názorový chaos. Stačí jednoduchý příklad : v případě umělých sladidel se dříve opěvovaný sacharin je ve světle poznání a dlouhodobé praxe stal nežádoucím. Zdá se, že nebude dlouho trvat a stejně dopadne aspartam. Jako jiný příklad

 1. tentokrát z oblasti základních potravin poslouží - máslo. To bylo nebo spíše stále

ještě je považováno za potravinu značně rizikovou. Přibližně před dvěma roky se z ničeho nic začali hlasitě prezentovat jeho vášniví obhájci - jistě nepřekvapí, že to jsou výrobci. Nelze se divit - roste konzumace margarínů a mléčný tuk zůstává nevyužit. Šikovný odborník snadno zdůrazní, že margaríny byly původně neplnohodnotnými, ne-li doslova zdravotně rizikovými potravinami, a ani dnes ještě nejsou absolutně ideální.
V uvedeném smyslu považuji za prioritní v odborných kruzích diskutovat o tom, jak zajistit prevenci a zhodnotit, kdy a jak se nevhodný způsob výživy promítne do kvality zdraví. Následně je nutné zpracovat a především široce publikovat konkrétní a přitom dostatečně alarmující fakta snadno pochopitelná laickou veřejností. Nadešla doba, kdy je možné nebo spíše nutné ve stále širším měřítku využívat možnosti nabízené použitím NUTR a FP.

 

Diskutujme nejprve některé aspekty FP :
1. Nejsou dostatečně zpracována legislativní pravidla pro definici FP především v tom ohledu, že je nutné zamezit prodeji těch FP, které však současně nevyhovují požadavkům na racionální potravinu.
Dovedu si docela dobře představit pro většinu české populace velmi "funkční" párky�.( i když v podstatě sojový "párek" s přídavkem beta-glukanu a hydrolyzované želatiny či inulinu by nebyl až tak neracionální ). Podstatné je, že ve veřejnosti není pojem FP téměř znám, přestože již nyní je na trhu celá řada potravin, které lze bez rozpaků za FP prohlásit.
2. Pokud FP existují již nyní, v nejbližší budoucnosti bude díky neuvěřitelnému rozvoji technologií a odborných znalostí možno produkovat značně rozsáhlý sortiment FP a v ještě delším horizontu lze očekávat, že většina potravin bude mít charakter FP.
Pokud k tomu má dojít, musí se zabránit legalizaci nereálného požadavku některých odborníků a legislativních pracovníků o nezvratném průkazu "výživových tvrzení" uvedených na etiketách FP - v takovém případě by většina výrobců nebyla ekonomicky dostatečně silná takovýto složitý a časově náročný proces financovat a ztratila by zájem. Na druhé straně skutečně nezbývá nic jiného než se velmi vážně zabývat vývojem nových forem potravin. Včetně oněch zatím tak kontroverzních GM ( geneticky modifikovaných ). Kdo sleduje světové potravinářství, ví, že vývoj skutečně pokračuje.
ZDE je nejdůležitější argument pro použití a vývoj nových FP :
FP jsou doslova jedinou možností jak řešit výživu osob postižených metabolickými onemocněními vrozenými nebo i získanými, včetně potravinových nesnášenlivostí a alergií.
Jak přistoupit k problému použití NUTR ?
Situace okolo NUTR je komplikovanější než v případě FP. Jsou to produkty velmi specifické. S ohledem na delší dobu přítomnosti některých z NUTR na trhu jsou veřejnosti daleko více známy a jsou také poměrně široce používány. Sortiment v průběhu posledních několika let zásadním způsobem vzrostl v důsledku využívání nových objevů, avšak prodejnost nových, mnohdy skutečně revolučních NUTR příliš nestoupá s ohledem na nedostatečné znalosti ve veřejnosti a na jejich vysokou cenu. Dalším zcela zásadním důvodem je podle mého názoru něco zcela jiného - podceňování prevence vyplývající z toho, že si lidé neváží svého zdraví. Až v případě nemoci se začínají zajímat o možnosti využití NUTR.
Tyto vysoce specifické produkty je obtížné zařadit - nejsou to léky, ale již to nejsou FP. Nelze však popřít, že se NUTR často jako léky chovají. A přitom mají jednu zásadní výhodu - pokud "nezaberou", v převážné většině případů neuškodí. Nyní jde především o to, kde je ona míra, při níž jsou ještě volně prodejné. Ačkoliv jsem producentem NUTR, byl bych neobjektivní kdybych nepřipustil, že s postupem doby jejich použití je možné očekávat některé negativní důsledky v případě, že budou chronicky předávkovávány. Zatím takové stavy nebyly popsány a toto riziko je v porovnání s léky minimální.
Je potěšitelné, že řada specialistů včetně "legislativců" má pozitivní vztah k NUTR a podporuje jejich zachování jako samostatné kategorie - to umožní jejich bezproblémový volný prodej, byň často jen v lékárnách. Prokazatelný příznivý efekt NUTR je kromě toho možné využít nejen v prevenci, ale také ve specifických postupech podpory léčby většiny známých onemocnění ! Těší mne, že se nedávno

 1. u nás jako naprostá novinka - zasadila o použití NUTR speciální Nadace, opírající

se o renomé světového výrobce (firma ROCHE) a o světové odborné autority.
Jako autor a realizátor vlastních produktů NUTR a FP bych na tomto místě mohl prezentovat praktické výsledky jejich použití (stejně jako i produktů několika jiných firem). Z obsahových důvodů to není možné, postačí konstatování, že výsledky souhlasí s řadou prací publikovaných známými světovými odborníky.
Na druhé straně nelze nevidět záměrné nadsazování účinků nebo dokonce uvádění nesprávných indikací použití NUTR a FP ze strany jejich výrobců. Paradoxní je, že seriózní výrobci se dostávají do obtíží v průběhu schvalovacího procesu na rozdíl od neseriózních výrobců a dovozců, kteří se schvalováním nezatěžují nebo porušují i ty nejzákladnější požadavky legislativy.
Perspektiva FP
V prvé řadě vyslovím přesvědčení, že nezůstaneme pozadu v použití FP, které se nyní značně etablují na americkém a japonském trhu.
Zásadní zdravotní prospěch budou mít uživatelé konzumací potravin obohacených o částečně stravitelnou vlákninu, vynikající je kombinace inulinu a beta-glukanu s vybranými kmeny bakterií, především Bifidobakteria. Uplatní se i samotný sušený jogurtový prášek jako jedna z komponent dětské výživy.
Vynikající FP jsou Musli tyčinky. Jejich obliba v ČR je obrovská což je naše specifikum, které je nutné využít. V podstatě všechny tyčinky jsou především dobrým zdrojem vlákniny. Tato komodita je však současně vynikajícím "nosičem" pro fortifikaci funkčními přísadami počínaje vitamíny, včetně nedostatkové kyseliny listové, dusíkatými nebílkovinovými sloučeninami, lecitinem, aminokyselinami a podobně. Jejich výhodou je také relativně nižší obsah tuku a především TMK v porovnání se sušenkami a čokoládovými tyčinkami.
Významné jsou FP obohacené o fosfolipidy, z nichž známý je především lecitin. Již se vyrábějí FP ve formě nápoje s lecitinem ve formě liposomů. Zajímavé jsou také oligosacharidy různého složení a původu, například ze soji.
Typickými FP jsou speciální "diety", například redukční, nebo bezlepkové či nízkobílkovinové, kompletní sortiment tzv."sportovní výživy" a v každém případě také kojenecká a batolecí výživa. Právě výživa pro nejmenší děti se díky nejnovějším objevům a technologiím stává FP non plus ultra. Uplatní se v ní supermoderní produkty jako jsou polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LC-PUFA), bioaktivní proteiny připravené biotechnologicky nebo genovým inženýrstvím (laktoferrin atd.),oligosacharidy a dusíkaté látky nebílkovinového charakteru (karnitin, taurin). Uplatní se také nukleotidy a polyaminy. Zajímavá je možnost použití laktulózy a purifikovaných rýžových nebo bramborových bílkovin.
Pro dětskou výživu, ale v podstatě i pro výživu dospělých jsou významné mléčné výrobky. Pokud by je dospělý člověk ve významné míře měl konzumovat, pak ty, které jsou odtučněné a především obsahují-li živé probiotické kultury. Nedostatek plné chutě díky vyloučení tuku lze eliminovat použitím beta-glukanu nebo hydrolyzované ovesné mouky případně přidáním nestravitelných oligosacharidů. Pro ty kdo nekonzumují mléčné výrobky bude jistě zajímavé použití FP v tekutém stavu s obsahem lecitinu, sojových proteinů, beta-glukanu a nové formy lehce vstřebatelného kalcia. Diabetici uvítají náhražky tuku na bázi ovsa a rýži s pomalu stravitelným škrobem. Artrotici (což koneckonců jsme nebo budeme nakonec skoro všichni) jistě využijí FP s přídavkem hydrolyzované želatiny, chondroitinsulfátu, glukosaminsulfátu a některých aminokyselin a lecitinu.
Naprostou samozřejmostí jsou nebo v blízké budoucnosti budou FP s přídavkem přirozených antioxidantů nevitaminového charakteru, například pyknogenolu, resveratrolu, fytosterolů a podobně.
Zcela specifickými skupinami obyvatelstva u kterých je použití FP velmi perspektivní jsou těhotné a kojící ženy a geronti (staří lidé po dosažení 70tého roku věku). V prvním případě je to zvýšená potřeba hořčíku, kyseliny listové, železa a tokoferolů, ve druhém naopak zinku, selenu a železa a vitamínu B12. Uplatní se také glutamin, karnitin, ginkgo biloba a extrakt z Discorea ( DHEA). Velmi zajímavé jsou také tzv.mozkové nutrienty, perspektivní především pro řešení Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a Alzheimerovy choroby.
Jistě neméně významné budou FP fortifikované protinádorovými funkčními aditivy, z nichž jsem již některé jmenoval - nejen antioxidanty, ale také nukleotidy, fytosteroly, lykopen ( karotenoid ), konjugovaná kyselina linolová (CLA) a další. Tím však možnosti NUTR nekončí - vždyň řadu nepříznivých projevů stárnutí je možné alespoň částečně eliminovat právě použitím těchto produktů.
Perspektiva NUTR
Tato skupina výrobků byla až donedávna veřejnosti známa jako "vitamíny" která byla dostupná pouze v lékárnách. Situace se však zásadním způsobem změnila. Objevil se tak rozsáhlý sortiment látek s fyziologickými účinky a přitom nesyntetického charakteru, že i pro specialistu je obtížné se v nich orientovat. Jsou distribuovány nejen klasickým způsobem, ale také přímým prodejem systémem MLM. I když to má svoje negativa, je to příznivé z pohledu jejich rozšíření.
V prvé řadě by bylo možné jako NUTR v zásadě vyjmenovat všechny látky, uvedené v kategorii FP. Pochopitelně sortiment je široký díky rozmanitým kombinacím jednotlivých použitých surovin. Obrovský rozmach také prodělaly specifické extrakty z bylin. Je to jistě velmi přijatelná forma dřívějších "bylinkových čajů a fytoterapie".
Sortiment je natolik rozsáhlý, že na tomto místě není únosné většinu z nich jen vyjmenovat natož popisovat účinky a doporučené použití. Vzhledem k tomu, že mám možnost kontroly výsledků jejich konkrétního použití u relativně zdravých i těžce nemocných lidí, mohu na svou čest prohlásit, že význam některých z nich je tragicky nedoceněn. Bylo by možné začít u kyseliny askorbové, pokračovat přes esenciální mastné kyseliny ve formě žraločího, lososového, brutnákového nebo pupalkového oleje, až k žen-šenu, grapefruitovému oleji, karnitinu, taurinu a celé řadě dalších aminokyselin, včetně například argininu ( a jejich dipeptidové formě ). Musím přiznat, že v otázce nabídky je zcela mimořádná společnost NEWAYS.
Mám-li se vyjádřit k perspektivě použití NUTR pak musím konstatovat, že v jejich případě je to otázka intenzívní osvěty a to v mnohem větším měřítku než u FP. U těch totiž stačí pouze "nenápadně" nahradit neracionální produkty právě novými FP. Jiná cesta není. V případě NUTR je možné pouze doporučovat. Mělo by to být učiněno velmi razantně, protože jinak se můžeme v několika budoucích generacích dočkat nepříjemných překvapení v podobně neustále se zhoršujícího zdravotního stavu.

 

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Milí Býci, ani druhý pracovní den nepřinese vytoužené zlepšení. Ba naopak, jste přepracovaní a povinnosti zvládáte jen z posledních sil. Měli byste si odpočinout anebo řešit své problémy…

Nejčtenější články

Doporučujeme