Poznávejte jižní Čechy

Léto je časem cestování a objevování nových míst a krajů. Jižní Čechy jsou často cílem turistů, nenabízejí jen malebnou krajinu s rybníky, ale mnoho historických a kulturních památek.

CESTOVÁNÍ - Jižní Čechy

Léto je časem cestování a objevování nových míst a krajů. Jižní Čechy jsou často cílem turistů, nenabízejí jen malebnou krajinu s rybníky, ale mnoho historických a kulturních památek.

Městem, které stojí za to navštívit jsou České Budějovice. Naleznete zde mnoho historických památek, můžete posedět v některé z příjemných kavárniček či restaurací na největším středověkém náměstí v České republice a setkáte se s jihočeskou pohostinností a milými lidmi.

Královské město založil před r. 1265 Přemysl Otakar II. Historické jádro města zhruba oválného tvaru leží při soutoku Malše a Vltavy.

Zajímavé historické památky města: Katedrální kostel sv. Mikuláše, založen současně s městem, Černá věž, tvořila původně část hřbitova, její základy byly položeny v roce r. 1549, Areál dominikánského kláštera s kostelem Obětování P.Marie, Městské domy, po obvodu náměstí a ve všech přilehlých hlavních ulicích se zachovaly domy s loubím v rozsahu, jaký nemá ve střední Evropě obdoby, domy jsou většinou středověkého nebo renesančního původu, Masné krámy, z doby po r. 1560 se vstupním, empírově upraveným průčelím, v r. 1953 adaptovány na restauraci, Kašna s postavou Samsona na Žižkově náměsti, Jihočeské muzeum, budova postavena v l. 1898-1901 v novorenesančním slohu, historická a přírodovědná expozice regionu, významná sbírka jihočeského národopisu a uměleckých řemesel, dokumenty k historii koněspřežní dráhy z Č.Budějovic do Lince, Koněspřežní železnice Č.Budějovice-Linec, národní kulturní památka, dílo F.J.Gerstnera, postavena jako prvá tohtoto typu na evropském kontinentě v l.1828-32.

Zámek Červená Lhota

obec Jižná, nedaleko Jindřichova Hradce

Zámek leží na skále uprostřed rybníka a spoluvytvářejí nádhernou scenérií v již tak malebné jihočeské krajině. Vznikl na místě zemanské tvrze Lhoteckých ze Zásmuk ze 14. století. V 17. století byla šindelová střecha nahrazena cihlovou krytinou, která dala zámku jeho nynější jméno. Dnešní úprava průčelí, zejména štítů, včetně červeného nátěru fasád je z konce 19. století a začátku 20. století, kdy Lhotu vlastnili Schoenburgové. Uspořádání interiérů je renesanční s raně barokní úpravou, zařízení ze 17.-19. století s nábytkem, vzácnými kusy uměleckého řemesla, s obrazy, je zde i soubor novorenesančniho nábytku slavné operní pěvkyně Emi Destinové. K zámku patří renesanční kaple Nejsv. Trojice- hrobka majitelů zámku na břehu rybníka.

Česlý Krumlov

městská památková rezervace, zařazen mezi památky UNESCO

Město v meandrovitém vltavském údolí na návrších nad řekou. Pod hradem na strmé skále vzniklo podhradí Latrán, na protějším břehu se utvořilo město se čtvercovým náměstím, doložené již roku 1274, s monumentálním kostelem sv. Víta na návrší proti hradu. Do krajiny vybíhá jižně od města předměstí Plešivec středověkého původu a zámecký, barokně řešený park. Český Krumlov založili páni z Krumlova, r. 1302 jej zdědili Rožmberkové, r. 1602 prodán císaři Rudolfu II., r. 1622 se stal majetkem Eggenberků, od r. 1719 Schwarzenberků.Vývoj hradu probíhal od středověku až do 18. století. Nejstarší částí je válcová raně gotická věž dolního hradu, tzv. Hrádku z pol. 13. století, v místě dolního hradu stojí renesanční budova purkrabství z r. 1578, chráněná příkopem. Mezi l.1319-31 byl hrad rozšířen o tzv. Horní zámek, východní i západní věž s hradní kaplí sv. Jiří z doby po r. 1400 jsou v jádře hradu, rozšířeném na západ o další paláce ve 40. letech 15. století. Mimo obvod hradu jsou jízdárna, divadlo, zahrady s letohrádkem Bellarie, kaskádová fontána s plastikami představující vodní božstva a alegorie ročních dob od Jana A. Zinnera. V zámku je expozice s původní obrazárnou a souborem bruselských tapiserií ze 16. - 18. století, v divadle, jednom z nejstarších dochovaných v Evropě, jsou původní kulisy od vídeňských malířů a rekvizity z 18. století.

Památky Latránu:

Býv. klášter minoritů, klarisek a bekyň s kostelem Božího těla, býv. špitál s kostelem sv. Jošta, býv. panský pivovar, Budějovická brána, Městské domy Latránu - v jádře gotické a renesanční.

Památky starého města:

Děkanský kostel sv. Víta, Kaplanka, Býv. prelatura, Býv. jezuitská kolej a seminář, Radnice čp. 1, Městské domy - většina domů ve městě je gotického základu s renesančními a případně klasicistními doplňky.

Orlík nad Vltavou

nedaleko města Písku

Hrad, původně královský, byl postaven na strmé skále nad Vltavou v poslední čtvrtině 13. stol. jako ostrožní hrad. Přehradní jezero vzniklo kolem hradu po r. 1960, kdy byla zdvižena přehradou hladina řeky o 60 m. V roce 1508 hrad vyhořel, opraven byl až po r. 1514 za Kryštofa ze Švamberka. Dnešní střízlivá novogotická podoba vznikla za přestavby architektem Bernardem Grueberem v l. 1849-60. V zámku nalezneme zajímavě řešené interiéry, historickou expozici věnovanou úloze Schwarzenberků v dějinách Evropy v 19. století. V anglickém parku se nachází hrobka posledních majitelů z mladší, tzv. orlické schwarzenberské větve.

Možnost koupání v přehradním jezeře, procházek překrásnými okolními lesy a návštěva historického zámku je bezesporu důvodem k návštěvě této lokality.

Zvíkov

obec Zvíkovské Podhradí, nedaleko Písku

Hrad - nejlépe zachovaným hradem z doby Přemysla Otakara II., založen na starším hradišti nad soutokem Vltavy a Otavy již za krále Václava I. Nejstarší část postavena asi kolem roku 1230. Hrad byl pro svůj strategický význam po r. 1250 rozšířen na jednopatrový nepravidelný čtyřkřídlý palác s vnitřním arkádovým dvorem, nejmladší z celého areálu je jižní kaple s plochým chórem, jeho stěny pokrývají malby z doby po r. 1473, znázorňují světce, epické scény s náboženskou tématikou, na hlavním oltáři je reliéf tzv. Mistra zvíkovského Oplakávání z poč. 16 století. Severní křídlo paláce je od r. 1718 zříceninou, ostatní byla restaurována v l. 1840 - 85 tehdejším majitel Karlem ze Swarzenbergu. Tzv. svatební síň královského paláce je pokryta malbami z doby kolem r. 1500, do jejichž výzdoby proniká světská tematika - taneční páry, hudebníci, ... Dnešní zděný most přes příkop pochází z roku 1777. Za třicetileté války sloužil hrad jako pevnost, ale od 2. pol. 17. stol.už nebyl udržován, restaurován byl až v 2. pol. 19. století.

Hluboká nad Vltavou

nedaleko Českých Budějovic

Zámek - byl založen jako královský hrad ve 2. pol. 13. století, vzápětí majetkem Vítkovců a dalších šlechtických rodin, ve 2. pol. 16 století přestavěn renesančně pány z Hradce, barokně Schwarzenberky, kteří koupili Hlubokou r. 1661. Současná podoba zámku pochází z l. 1839 - 71, je ovlivněna romantickou anglickou gotikou a patří k nejvýznamnějším romantickým stavbám v Čechách. Zámecká jízdárna byla v letech 1952 - 55 upravena pro Alšovu jihočeskou galerii. Do reprezentačních místností 1. patra byly umístěny nejhodnotnější kusy z ostatních zámků schwarzenberského panství, jsou zde soustředěny vzácné sbírky obrazů, porcelánu, skla, zbraní a dalších prací uměleckého řemesla. Mezi nejcenější patří soubor bruselských gobelínů Baudoina van Beverena se scénami ilustrujícími lidová přísloví.

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v obci - novogotický.

Třeboň

Původně trhová osada, první zmínka z r. 1262, od r. 1366 majetkem pánů z Rožmberka až do vymření rodu r. 1611, třeboňsko střediskem rozmachu rožmberského rybníkářství, od r. 1660 patří Schwarzenberkům. Opevnění města pochází z 3. čtvrtiny 14. stol., zachovala se brána Hradecká, Budějovická a Svinenská. Na jižní straně města se rozprostírá rybník Svět.

  • Zámek - postaven na místě tvrze, renesančně přestavěn pro petra Voka, který zde žil od r. 1602. Budovy mají zachovány renesanční sgrafitová průčelí s arkádami. V zámku se nachází jeden z nejbohatších archívů českých zemí, v přízemí východního křídla je expozice vztahující se k historii města a zámku.

  • Farní kostel sv. Jiljí - z gotického vybavení se zachovala socha Madony s dítětem z doby kolem r. 1400.

  • Klášter - založen r. 1367, vynikal na poli kulturním, vlastnil původně oltář Mistra třeboňského z doby před r. 1380.

  • Radnice - renesanční z r. 1566 s věží, v zadním traktu zřízeno r. 1832 empírové divadlo, jedno z nejstarších v Čechách

  • Městské domy - pozdně gotické, přestavěné v renesanci a v 18. stol., Dům u bílého koníčka zajímavý renesanční štít.

  • Mariánský sloup na náměstí

  • Schwarzenberská hrobka - v parku u rybníka Svět z l. 1784 - 77, novogotická, osmiboká s plastikami Josefa Pokorného

  • Rybník Svět - z l. 1571- 73, vystavěl ho Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, regent panství Viléma z Rožmberka

  • Zlatá stoka - v délce 45 km přivádí k Třeboni část vody řeky Lužnice, kterou zásobuje četné rybníky

Doporučujeme

Články odjinud