SOS žaluje Exim Tours za uvádění cen zájezdů a některé smluvní podmínky

26. 7. 2007
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) v minulém týdnu podalo k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu o zdržení se protiprávního jednání v případu sporného uvádění neúplných cen zájezdů a také kvůli spotřebiteli nejčastěji kritizovaným ustanovením obchodních podmínek. Pro soudní spor, který by měl svým významem ovlivnit praxi většiny cestovních kanceláří působících v ČR po vzoru západních států EU, byla po zdlouhavém a neúspěšném mimosoudním jednání vybrána jako vzorový případ cestovní kancelář Exim Tours, jež patří mezi nejvýznamnější poskytovatele cestovních služeb v ČR.

„Vzhledem k tomu, že jsme od srpna loňského roku pracovali na tom, aby cestovní kanceláře přehodnotily nevyhovující praxi uvádění cen bez tzv. povinných příplatků mimosoudně, a v dohledné době není na obzoru legislativní úprava, která by vyjasnila spor mezi většinou cestovních kanceláří a SOS o výklad povinnosti informování o cenách zájezdů, rozhodli jsme se předložit spor k posouzení soudu,“ uvádí tisková mluvčí SOS, Ivana Picková.

Při bezdůvodném vyčleňování povinných příplatků k základní ceně zájezdu může rozdíl v případě žalované cestovní kanceláře v současné době kvůli příplatku za letištní a bezpečnostní taxu, cenu povinného pojištění a palivový příplatek překročit i 40 % původní ceny zájezdu. Spotřebitel tak v rozporu především s ustanovením § 12 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, získává informaci o ceně zájezdu, která vzbuzuje dojem, že je nižší, než jaká je ve skutečnosti a má tak značně ztíženou orientaci při výběru zájezdu. A to i s ohledem na rozdílnou výši tzv. povinných příplatků do jednotlivých destinací a podmínek jednotlivých cestovních kanceláří.

SOS přitom následuje příkladu zahraničních spotřebitelských organizací, které dosáhly toho, že ceny všech služeb, nejen zájezdů, zahrnují obvykle v informačních materiálech a cenících všechny jejich součásti a náklady poskytovatele.

Na nejčastější argument zástupců cestovních kanceláří o proměnlivosti nákladů ovlivňujících konečnou cenu zájezdu přitom SOS poukazuje na analogii s jinými tržními odvětvími, např. mezinárodní autobusovou dopravou, kde podnikatelé rovněž musí v dlouhém časovém předstihu kalkulovat ceny služeb a přizpůsobovat je proměnlivým cenám jednotlivých vstupů. „V opačném případě by autobusoví přepravci rovněž mohli svým zákazníkům účtovat mimo základní jízdné povinné příplatky například za servis vozidla, vystavení jízdenky, zabezpečovací systém vozidla, palivový příplatek, příplatek za mýtné, povinné ručení apod.“, dodává Ivana Picková. Pouze poskytovatelé cestovních služeb navíc mají za zákona možnost u již uzavřené cestovní smlouvy reagovat jednostranným navýšením ceny zájezdu, dojde-li ke zvýšení nákladů spojených s dopravou nebo změně kurzu koruny (je-li tato skutečnost předpokládána ve smlouvě a spotřebiteli písemně oznámena do 20 dnů před zahájením zájezdu).

SOS se prostřednictvím soudního sporu s cestovní kanceláří Exim Tours rozhodlo, v reakci na březnový Průzkum obchodních podmínek cestovních kanceláří prováděný SOS a vyjádření cestovní kanceláře, usilovat také o změnu zažité smluvní praxe používání tzv. nepřiměřených smluvních ujednání v cestovních smlouvách - tj. podmínek cestovní smlouvy, které mají oproti zákonnému standardu zhoršit smluvní postavení spotřebitele. Žaloba směřuje zejména proti problematickým podmínkám smlouvy vylučujícím odpovědnost cestovní kanceláře v případě neposkytnutí objednaných služeb kvůli zpoždění dopravy z důvodů, které jsou na straně cestovní kanceláře nebo jejích smluvních partnerů („zkracování zájezdů“ bez kompenzace za nevyužité služby), formálnímu omezení spotřebitele při uplatnění reklamace, dvojnásobnému prodloužení zákonné 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace bez souhlasu spotřebitele, který vyžaduje zákon o ochraně spotřebitele aj.

„Skutečnost, zda je obsah smlouvy v souladu s právní úpravou nebo nikoliv je pro průměrného spotřebitele jen obtížně rozpoznatelná, bez odborné konzultace často nemožná. I proto jsou v těchto případech spotřebitelé, jsou-li nespokojeni se zněním smlouvy, jen málo ochotni k vedení individuálních soudních sporů. Text obchodních podmínek nezřídka považují za daný, neměnný a důvěryhodný“, uvádí Ivana Picková z SOS.

V případě žaloby na cestovní kancelář Exim Tours se jedná od roku 2004 již o desátý případ, kdy SOS aktivně vystupuje na ochranu kolektivních práv spotřebitelů soudní cestou.

Po žalobě na leteckou společnost SkyEurope, proslulou na podzim loňského roku reklamní kampaní na letenky za mínusové částky, se jedná také o druhý pilotní případ, kdy česká spotřebitelská organizace u soudu bojuje za transparentní a úplné ceny služeb pro zákazníky. V tomto žalovaném případě se však SOS nezaměřuje na inzerci (jako v případu reklamy společnosti SkyEurope), ale na ceníky, internetové stránky a nabídkové katalogy cestovní kanceláře.

zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) www.spotrebitele.info

FAQ:

Proč SOS vyvolalo v případu soudní spor? SOS veřejně poukázalo na problém bezdůvodného vyčleňování povinných příplatků z ceny zájezdů již v srpnu loňského roku, kdy s výzvou ke zdržení se protiprávního jednání oslovilo sedm nejvýznamnějších cestovních kanceláří na českém trhu, včetně žalované Exim Tours, a informovalo dozorové orgány. Následná mimosoudní jednání se zástupci CK ani jejich asociacemi nevedla ke změně zažité praxe, která je způsobilá poškodit spotřebitele a ztěžuje spotřebitelům orientaci v nabídce služeb cestovních kanceláří a tím může ovlivnit spotřebitelovo nákupní rozhodnutí. Praxe zastírání skutečné ceny zájezdu má navíc mezi cestovními kancelářemi rozvíjející se tendenci. Již nyní v nabídkách některých cestovních kanceláří lze dohledat další povinné příplatky, jež jsou zákazníkovi sdělovány mimo základní cenu zájezdu – např. povinný příplatek za el. energii v ubytovacím zařízení, za povlečení aj. Tento trend je dle názoru žalobce pro ochranu práv spotřebitelů a ostatních soutěžitelů, kteří o cenách zájezdů informují transparentně, velmi nebezpečný možným rozšířením do dalších segmentů trhu. Ukázalo se také, že veřejně diskutovaná legislativní iniciativa směřující k úpravě zákona o cenách, která by tento výkladový problém na straně CK mohla odstranit, se odkládá minimálně na počátek roku 2009, proto se současný postup SOS jeví být adekvátní. Žaloba na vzorovém případu cestovní kanceláře Exim Tours mimoto „směřuje“ k odstranění nejčastějších pochybení v obchodních podmínkách cestovních kanceláří, na která si spotřebitelé v poradnách SOS stěžují. V návaznosti na tyto stížnosti SOS provedlo v březnu 2007 Průzkum obchodních podmínek cestovních kanceláří a identifikovalo průřezová opakující se pochybení v jejich textu. Jedná se především o podmínku, kterou se cestovní kancelář zbavuje své odpovědnosti za poskytnutí služeb, které zcela neodpovídají cestovní smlouvě, nebo předsmluvním informacím, omezují podmínkami, jež jdou nad rámec zákona možnost uplatnění reklamace apod. V případě CK Exim Tours nedošlo ani v těchto bodech ke shodě a snaha SOS o primárně mimosoudní řešení sporu již proto nebyla efektivní. V případě obchodních podmínek jsou spotřebitelé navíc málo ochotni k vedení individuálních soudních sporů. Text obchodních podmínek nezřídka považují za daný, neměnný a důvěryhodný. Podmínky poskytování cestovních služeb a samotný obsah cestovní smlouvy jsou u nás podrobeny poměrně přísným požadavkům. Současně přitom obecně platí, že smluvní volnost ve smlouvách, jejichž stranou je spotřebitel, je přípustná pouze tehdy, pokud dohoda mezi cestovní kanceláří a spotřebitelem nezhoršuje postavení zákazníka.

Proč SOS žaluje právě cestovní kancelář Exim Tours, když obdobné praktiky používá celá řada jiných cestovních kanceláři? CK Exim Tours patří mezi nejvýznamnější cestovní kanceláře působící na území ČR. Počtem 235 tisíc prodaných zájezdů ročně, s obratem 2,8 miliardy korun (s průměrnou cenou zájezdu 11 900 Kč), byla v uplynulém roce cestovní kanceláří s největším počtem přepravených zákazníků v ČR. Pro srovnání, CK Čedok za loňský rok zaznamenala 218 tisíc prodaných zájezdů, CK FISCHER 154 tisíc prodaných zájezdů. Používáním nepřiměřených smluvních podmínek a praxe bezdůvodného vyčleňování výše příplatků ze základní ceny zájezdu pak na její straně může docházet na úkor spotřebitelů k neoprávněnému majetkovému prospěchu a poškozování spotřebitelů. Cestovní kancelář Exim Tours na trhu poskytování cestovních služeb zaujímá velmi silné postavení, její obchodní jednání je do značné míry vzorem pro přístup ostatních soutěžitelů.

Čeho chce SOS dosáhnout? Cílem SOS je v žalovaném případě dosáhnout dosud chybějícího soudního výkladu stávající české právní úpravy se zohledněním výkladu evropských směrnic, ze kterých česká právní úprava vychází. Cestovní kanceláře až na výjimky neakceptují dobrovolně svoji povinnost plynoucí ze zákona o ochraně spotřebitele a zákona o cenách informovat spotřebitele o ceně bez tzv. povinných příplatků. Tato cena je pak bezdůvodně členěna na část základní a část obsahující příplatky, které často tvoří provozní náklady jednotlivých CK nebo jejich subdodavatelů a může tvořit i více než 40 % z ceny zájezdu. Nejedná se ve většině případů o poplatky za samostatnou službu, ale náklady vyčleněné cestovní kanceláří z celkové ceny zájezdu (bezpečnostní taxy, palivový příplatek, letištní taxa aj.). Výjimkou je povinný příplatek za cestovní pojištění, kterým CK zpravidla podmiňují zakoupení celého zájezdu. Tuto praxi chce SOS v co možná nejkratším časovém horizontu změnit a nastavit nový standard poskytování služeb v ČR po vzoru našich západních sousedů. Předmětem zájmu SOS není účtování poplatků za fakultativní služby, jako je např. příplatek za celodenní výlet, výhled z okna na moře, specifické místo v letadle apod.).

Proč SOS s žalobou nečeká na účinnost nařízení Evropské komise o pravidlech pro letecké služby rámci Společenství, které má upravit povinnosti leteckých přepravců při uvádění ceny letenek spotřebitelům? Podle názoru SOS je teprve připravované nařízení EK směřováno primárně do oblasti letecké přepravy, nestanoví proto přímé povinnosti provozovatelům cestovních kanceláří nebo agentur. Povinnost uvádět ceny neklamavým a transparentním způsobem navíc je již v českém právním řádu zakotvena v několika právních předpisech – zákoně o cenách, zákoně o ochraně spotřebitele. Obsah těchto předpisů je třeba dotvářet také výkladem konformním se stávající evropskou legislativou.

Tisková zpráva SOS ze dne 24. července 2007

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Na každý víkend se moc těšíte, protože rádi lenošíte a prožíváte chvíle pohody. Tento týden je to ovšem jiné, protože budujete změny v domácnosti. Máte kreativního ducha, což se nedá jen…

Nejčtenější články

Doporučujeme