Trénink podle temperamentu. Cholerik s flegmatikem v tělocvičně

Trénink podle temperamentu. Cholerik s flegmatikem v tělocvičně

Potíte se třikrát týdně v posilovně nebo protahujete na józe, ale máte z toho špatný pocit? Možná jste si nevybrali typ pohybu nebo intenzitu cvičení vhodné právě pro vás. A jak zvolit správnou aktivitu, frekvenci a způsob tréninku? Hodně pomůže zamyslet se nad svým temperamentem.

Temperament určuje, jací jsme, jak se chováme vůči okolí i vnitřně vůči sobě. Jde o neměnnou charakteristiku „na celý život“. Podle temperamentu se lidé dělí do čtyř skupin -na sangviniky, choleriky, flegmatiky a melancholiky. Nikdo samozřejmě není „čistokrevný“ sangvinik, cholerik, flegmatik či melancholik, v každém z nás se mísí v různém poměru prvky všech čtyř základních typů, vždy však lze stanovit, který temperament u konkrétního člověka převládá.

Poznáte se?

K přesnému určení temperamentu existují speciální dotazníky, které musí vyhodnotit psycholog. Pro základní orientaci však poslouží i následující přehled.

Sangvinik= stabilní extrovert: optimistický, veselý, rychlý, hovorný, rozhodný, nenucený, společenský, přístupný, lehkomyslný, povrchní, čilý, bezstarostný; snadno se přizpůsobuje, živě reaguje, dobrý vůdce.

Cholerik=labilní extrovert: nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, impulzivní, aktivní, samostatný, energický, optimistický, agresivní, vzdorovitý, prudký; rychle pracuje a jedná, bez potíží se prosazuje, snadno citově vzplane, často mění své postoje.

Flegmatik=stabilní introvert: rozvážný, vytrvalý, snášenlivý, přátelský, pomalejší, pasivní, spolehlivý, náladově vyrovnaný, klidný, pečlivý, mírumilovný, ovládající se; miluje řád a těžko mění své chování.

Melancholik=labilní introvert: vážný, svědomitý, zodpovědný, důkladný, bojácný, skleslý, urážlivý, náladový, úzkostlivý, rezervovaný, samotářský, tichý, pesimistický, citlivý; projevuje hluboké a stálé city.

Každému co jeho jest

Na výkon v tréninku samozřejmě mají kromě temperamentu vliv i jiné okolnosti: aktuální psychický stav (nálada), chuť do činnosti (motivovanost) a úroveň bdělosti (stupeň aktivace, tj. momentální energetické možnosti). Od temperamentu se však odvíjí reakce organismu na zátěž, a proto je jeho znalost důležitá k určení typu a intenzity tréninku i způsobu a délky regenerace. Rozdíly jsou opravdu výrazné… Rozvážným a vytrvalým flegmatikům nevadí dlouhé tréninky, protože se pomaleji dostávají do tempa, ale vyžadují také dlouhou regeneraci.

Naopak vznětliví, rychlí a energičtí cholerici ocení krátké, intenzivní a časté cvičení. Rádi se předvádějí, takže s chutí sportují ve skupině, jejíž členové se navzájem hecují.

S nasazením to však nesmějí přehánět, neboť jim brzy dojde šťáva a musejí si odpočinout; relaxace však nemusí být dlouhá. Samostatným, činorodým a optimistickým sangvinikům vyhovují náročné, dlouhé, časté a pestré tréninky. Neznají však míru, nedokážou odolat žádné výzvě a zkoušce hranic vlastních možností, a tak se vystavují nebezpečí přetrénování. Opakem sangviniků jsou hloubaví a citliví melancholici se slabou vůlí, které unaví už pouhý pohled do tělocvičny - potřebují jen krátké, nepříliš namáhavé tréninky bez srovnávání s ostatními a empatického trenéra schopného povzbudit je alespoň k nějakému výkonu.

Očima trenéra

Jaký způsob tréninku vyhovuje představitelům každé ze čtyř základních temperamentových skupin, jsme se zeptali profesionálního trenéra a lektora Mgr. Jana Větrovského z Centra zdravého pohybu v Poděbradech.

SANGVINIK: „Asi nejlepší typ pro sportovní trénink. Nemá problém se podřídit, hodí se pro něj snad všechny tréninkové kombinace. Je odolný, má vysoký práh rezistence vůči zátěži.

Ani po náročné lekci se necítí příliš unavený a brzy je připraven na další. Právě proto je nutné mu občas připomenout, že nemusí jet pokaždé na doraz a že by měl také odpočívat. A před každým tréninkem se důkladně rozcvičit.“

CHOLERIK: „Má potíže rozvrhnout si síly na celou lekci, obvykle přepálí už začátek. Na druhou stranu se únavy rychle zbaví. Ideální typ pro vícefázový, ale krátký a lehčí trénink. Stačí mu prvky a cviky v základní variantě, bez postupů a metod zvyšujících jejich náročnost. Na rozdíl od sangvinika by se měl rozcvičovat jen krátce, protože už do zahřátí investuje mnoho sil.“

FLEGMATIK: „Pomalý ve všem - v reakci na zátěž, v nástupu únavy i regeneraci. Z toho plyne nezbytnost delších rozcviček, zintenzivnění a prodloužení tréninků a dlouhých pauz mezi nimi.

Při takovém režimu se samozřejmě nedá aplikovat vícefázový trénink. Flegmatik v rámci jednotlivých lekcí snese i vysokou zátěž, musí si však naplánovat dostatečnou dobu na regeneraci.“

MELANCHOLIK: „Dobře odpovídá i na malou zátěž, ale rychle se unaví a potřebuje dlouhou dobu na zotavení. Trénovat denně, nebo dokonce vícefázově mu určitě nelze doporučit, optimální je třikrát týdně. Trénink by měl být spíše kratší a nepříliš vyčerpávající. Kvalitní regenerace a pauzy mezi lekcemi zakládají u tohoto typu dobrý pocit ze cvičení.“

  • sangvinik=dlouhý trénink, krátká regenerace
  • cholerik=krátký trénink, krátká regenerace
  • flegmatik=dlouhý trénink, dlouhá regenerace
  • melancholik=krátký trénink, dlouhá regenerace

Přístup k tréninku

SANGVINIK: Vydrží i náročný trénink, a ještě si přidá. Nepotřebuje detailní vedení, neboť má dostatek sebekázně a disciplíny. Má rád, když si může podle svých pocitů vybrat z mnoha variant tréninku.

CHOLERIK: Upřednostňuje pestrost - rozmanité tréninkové metody, proměnlivý počet opakování i sérií a různou hmotnost zátěže, jinak se začne nudit. Jeho nevýhodou je nesoustředěnost, neukázněnost, nedůslednost a podléhání citovým hnutím, což může vést až ke zranění.

FLEGMATIK: Dokáže trénovat i velmi samostatně podle předem stanoveného rozpisu. Nevadí mu jednotvárnost a opakování stále stejných prvků - naopak, vyžaduje je. Změny ve skladbě lekce přijímá neochotně, proto může jeho výkonnost stagnovat. Vedení je pro něj velmi důležité, neboť jakékoli narušení ze strany třetí osoby ho může snadno vykolejit a odvést jeho pozornost od cvičení.

MELANCHOLIK: Oříšek pro každého trenéra. Bez neustálého dohledu a usměrňování ho brzy přemohou svalová bolest a odpor k tomu, co ji vyvolalo - tedy ke cvičení. Nesnáší déletrvající zátěž, na kterou reaguje psychosomatickými potížemi. Právě u tohoto typu může trenér „drsňák“ vyvolat svými požadavky přecitlivělou, plačtivou reakci.

Článek vyšel v časopise Moje Zdraví

Doporučujeme

Články odjinud