Životní styl a obezita 2005 – kampaň Přijmi a vydej

1. června 2006 bude zahájena celostátní kampaň „Přijmi a vydej“, jejímž cílem je zvýšit vědomosti o správné výživě a zlepšit návyky obyvatelstva v oblasti stravování a pohybové aktivity tak, aby vedly k rovnováze mezi energetickým příjmem a výdejem.

Tato celorepubliková kampaň je zaměřena především na dospělou populaci. Prostřednictvím rodičů však chce ovlivnit i děti, u nichž dochází v posledních letech k rychlému nárůstu nadváhy a obezity. Projekt byl připraven v rámci Národního programu zdraví a probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Organizátorem kampaně je Státní zdravotní ústav v Praze ve spolupráci s odbornými pracovníky všech zdravotních ústavů v ČR. Hlavním partnerem kampaně „Přijmi a vydej“ je Potravinářská komora ČR, dalšími pak například Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví či Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a program Zdravá 5 společnosti Ahold Czech Republic.

„Projekt „Přijmi a vydej“ je součástí aktivit navazujících na stanovisko Světové zdravotnické organizace, která prevenci obezity považuje za jeden z hlavních úkolů pro veřejné zdraví ve 21. století, “ uvedl MUDr. Michael Vít Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR. Podle aktuálních údajů (studie Životní styl a obezita 2005, STEM MARK) má nadměrnou hmotnost 52 % dospělé populace ČR, z toho 35 % má nadváhu a 17 % je obézních. Oproti roku 2000 navíc vzrostl počet lidí s nadváhou o 3 %. Zvláště znepokojující je situace u dětí - nadměrnou hmotností trpí každé páté dítě ve věku 6 až 12 let - 10 % dětí má nadváhu a 10 % je obézních. Mezi dospívajícími (13 – 17 let) klesá podíl dětí s nadměrnou hmotností na 11 %, v tomto věku ale naopak stoupá počet dětí s podváhou - u děvčat dosahuje dokonce 10 %.

„Výskyt nadměrné hmotnosti v rodině výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku obezity u dětí. Svoji roli hrají jak genetické faktory, tak ale i skladba jídelníčku a celkový životní styl rodiny,“ uvedla MUDr. Marie Kunešová, CSc., předsedkyně České obezitologické společnosti ČLS JEP. „Riziko nadváhy v dospělosti stoupá s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku a také v rodině.“ řekla. Čím více „tlustých“ rodinných příslušníků, tím vyšší pravděpodobnost nadváhy. ¾ respondentů, kteří byli obézní v dětství, trpí nadměrnou hmotností i v dospělosti. 70% šanci mít nadměrnou hmotnost získává člověk, jehož oba rodiče trpěli tímto problémem. U rodin s normální hmotností klesá riziko na 46 %.

Soutěžní kampaň Přijmi a vydej bude probíhat od 1. června 2006 do 10. října 2006 pod heslem „Vyhraj nad leností a nadváhou – vyhraješ zdraví!“. Informace o soutěži budou průběžně zveřejňovány prostřednictvím sdělovacích prostředků (tisk, internet) či letáků v obchodech. Účastníci kampaně budou po dobu jednoho týdne vyplňovat dotazník denního příjmu a výdeje energie. Po ukončení sledování energetické bilance během vybraného týdne účastník sečte svoji denní bilanci za celý týden a tento výsledek zašle poštou či elektronicky (prostřednictvím www.szu.cz) do Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10. Záznamem bilance do grafu bude účastník informován o tom, zda u něj převažuje příjem energie nad jejím výdejem.

Do soutěže se může přihlásit každý, tedy i ten, kdo u sebe zjistí nepříznivou bilanci. Jde o to, aby lidé byli na své nevhodné stravovací zvyklosti upozorněni a měli k dispozici pomůcku k nápravě. Ceny do kampaně věnují partneři projektu z řad výrobců a prodejců sportovního vybavení. Partneři se také budou podílet na propagaci kampaně.

Více informací na www.szu.cz, www.mzcr.cz, www.obesitas.cz, www.foodnet.cz a www.zdrava5.cz.

Doporučujeme

Články odjinud